|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
สมาชิกสภานักเรียน (สน.)
 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
      สมาชิกสภานักเรียน

 บทบาทและหน้าที่สมาชิกสภานักเรียน

 ทำเนียบประธานสมาชิกสภานักเรียน
ทำเนียบประธานนักเรียน
ลำดับที่
ปีการศึกษา
ชื่อ - สกุล
1.
2540
เด็กหญิงพนิดา หรี่จินดา
2.
2541
เด็กหญิงโศภิตา สามัญ
3.
2542
เด็กหญิงสุชีรา เรศสุข
4.
2543
เด็กชายนำยศ พลูเกษม
5.
2544
เด็กหญิงสิริพรรณ ดาราพงษ์
6.
2545
เด็กหญิงปวีณา หิรัญหลวง
7.
2546
เด็กหญิงจินดารัตน์ วรรณคุณ
8.
2547
เด็กหญิงปารวี สังข์ผาด
9.
2548
เด็กหญิงวรารีย์ นิลโกศล
10.
2549
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองมั่น
11.
2550
เด็กหญิงปาณิธาน สัมมา
12.
2551
-
13.
2552
เด็กหญิงปุญญธิดา บุญรอดรักษ์
14.
2553
เด็กหญิงกันตา อานามวงษ์
โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com