|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
สมาชิกสภานักเรียน (สน.)
 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
      สมาชิกสภานักเรียน

 บทบาทและหน้าที่สมาชิกสภานักเรียน

 ทำเนียบประธานสมาชิกสภานักเรียน
บทบาทและหน้าที่สมาชิกสภานักเรียน
บทบาทและหน้าที่ประธานนักเรียน
การครองตน
- มีความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารงานประชาธิปไตย
- เป็นผู้นำที่ดี
- ประพฤติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
   โรงเรียนกิตติวิทยา อย่างครบถ้วน
   ๑ . ความรับผิดชอบ
   ๒ . ความมีระเบียบวินัย
   ๓ . ความซื่อสัตย์
   ๔ . ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
   ๕ . ความเป็นประชาธิปไตย ๖ . การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- บริหารจัดการเวลาเรียน – กิจกรรมให้ถูกต้องเหมาะสม
การครองงาน
- บริหารงานตามระบอบประชาธิปไตย
   (รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น/ใช้เสียงข้างมากในการตัดสินใจ)
- เป็นประธานสภานักเรียนประชุมและจัดเตรียมวาระการประชุมล่วงหน้า
- แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
- มีความตั้งใจในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนตามขอบข่ายของงาน
- ร่วมกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน
อื่นๆ
- จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในและนอกโรงเรียน

บทบาทและหน้าที่รองประธานนักเรียน
บทบาทและหน้าที่แผนงานวิชาการและบุคลากร
การครองตน
- มีความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารงานแบบประชาธิปไตย
- เป็นผู้นำที่ดี
- ประพฤติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
   ของนักเรียนโรงเรียนกิตติวิทยา อย่างครบถ้วน
   ๑ . ความรับผิดชอบ
   ๒ . ความมีระเบียบวินัย
   ๓ . ความซื่อสัตย์
   ๔ . ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
   ๕ . ความเป็นประชาธิปไตย
   ๖ . การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน
- บริหารจัดการเวลาเรียน
– กิจกรรมให้ถูกต้องเหมาะสม
การครองงาน
- ทำหน้าที่เป็นเลขานุการการประชุมสภานักเรียน
- เป็นประธานการประชุมแทนประธานนักเรียน กรณี
  ประธานนักเรียนติดภาระงานอื่นๆ
- บริหารงานตามระบอบประชาธิปไตย (รับฟังความคิดเห็น
  ของผู้อื่น/ใช้เสียงข้างมากในการตัดสินใจ)
- แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
- มีความตั้งใจในการบริหารและพัฒนาโรงเรียน
  ตามขอบข่ายของงาน
- ร่วมกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน
อื่นๆ
- จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในและนอกโรงเรียน
การครองตน
- มีความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารงานแบบประชาธิปไตย
- เป็นผู้นำที่ดี
- ประพฤติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
   ของนักเรียนโรงเรียนกิตติวิทยา อย่างครบถ้วน
   ๑ . ความรับผิดชอบ
   ๒ . ความมีระเบียบวินัย
   ๓ . ความซื่อสัตย์
   ๔ . ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
   ๕ . ความเป็นประชาธิปไตย
   ๖ . การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน
- บริหารจัดการเวลาเรียน
– กิจกรรมให้ถูกต้องเหมาะสม
การครองงาน
- จัดเตรียมวาระการประชุม ดังนี้
   - งานวิชาการ จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ เช่น
      สัปดาห์ห้องสมุด
   - งานบุคลากร (นักเรียน) จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนด้านวินัยและ
      ความประพฤติ เช่น การแนะนำส่งเสริมนักเรียนด้านวินัยและ
      ความประพฤติในกิจกรรมเคารพธงชาติ เป็นต้น
- แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
- มีความตั้งใจในการบริหารและพัฒนาโรงเรียน
   ตามขอบข่ายของงาน
- ร่วมกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน
อื่นๆ
- จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในและนอกโรงเรียน

บทบาทและหน้าที่แผนงานธุรการและ
อาคารสถานที่
บทบาทและหน้าที่แผนงานกิจการนักเรียนและ
สัมพันธ์ชุมชน
การครองตน
- มีความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารงานแบบประชาธิปไตย
- เป็นผู้นำที่ดี
- ประพฤติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
   ของนักเรียนโรงเรียนกิตติวิทยา อย่างครบถ้วน
   ๑ . ความรับผิดชอบ
   ๒ . ความมีระเบียบวินัย
   ๓ . ความซื่อสัตย์
   ๔ . ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
   ๕ . ความเป็นประชาธิปไตย
   ๖ . การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน
- บริหารจัดการเวลาเรียน
– กิจกรรมให้ถูกต้องเหมาะสม
การครองงาน
- จัดเตรียมวาระการประชุม ดังนี้
- งานธุรการ งานที่ต้องประสานงานระหว่างคุณครู/ประธานนักเรียน
   รองประธานนักเรียน - หัวหน้าแผนงานแต่ละแผนและอื่นๆ
- งานอาคารสถานที่ การจัดกิจกรรมการดูแลความปลอดภัย
   ความสะดวกและความสะอาดของบริเวณอาคารเรียนและ
   บริเวณโรงเรียน เช่น การทำเวร การบำเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ
- แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
- มีความตั้งใจในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนตามขอบข่ายของงาน
- ร่วมกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน
อื่นๆ
- จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในและนอกโรงเรียน
การครองตน
- มีความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารงานแบบประชาธิปไตย
- เป็นผู้นำที่ดี
- ประพฤติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
   ของนักเรียนโรงเรียนกิตติวิทยา อย่างครบถ้วน
   ๑ . ความรับผิดชอบ
   ๒ . ความมีระเบียบวินัย
   ๓ . ความซื่อสัตย์
   ๔ . ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
   ๕ . ความเป็นประชาธิปไตย
   ๖ . การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน
- บริหารจัดการเวลาเรียน
- กิจกรรมให้ถูกต้องเหมาะสม
การครองงาน
- จัดเตรียมวาระการประชุม ดังนี้
   - งานกิจการนักเรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรี ร้องเพลง
      กีฬา การแสดงบนเวที ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ
   - งานสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมที่มีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือ ชุมชน สังคม
      และประเทศชาติ โดยการจัดกิจกรรมหรือร่วมสนับสนุนกิจกรรม
      ต่างๆ กับชุมชน สังคม ฯลฯ
- แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
- มีความตั้งใจในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนตามขอบข่ายของงาน
- ร่วมกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน
อื่นๆ
- จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในและนอกโรงเรียน
โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com