|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
สมาชิกสภานักเรียน (สน.)
 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
      สมาชิกสภานักเรียน

 บทบาทและหน้าที่สมาชิกสภานักเรียน

 ทำเนียบประธานนักเรียน
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสมาชิกสภานักเรียน โรงเรียนกิตติวิทยา อ.เมืองตราด จ.ตราด
consil
โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com