|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
ข้อมูลโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัติผู้ก่อตั้งโรงรียน

 ภาพภูมิทัศน์โรงเรียน
 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 คณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนกิตติวิทยา
 เพลงประจำโรงเรียน
 แผนที่ตั้งโรงเรียน
 แผนผังแสดงบริเวณและอาคารโรงเรียน
 ตารางแสดงจำนวนบุคลากรทั้งโรงเรียน
 ตารางแสดงจำนวนนักเรียน
 ตารางแสดงอาคารเรียนอาคารประกอบ
      ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

ภูมิทัศน์โรงเรียนกิตติวิทยา อ.เมืองตราด จ.ตราด
ภูมิทัศน์โรงเรียนกิตติวิทยา อ.เมืองตราด จ.ตราด
ฐานการเรียนรู้บ้านพ่อ
มุมสูงบ้านพ่อ
อาคาร 7
อาคาร 7
อาคาร 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
สวนหย่อมหน้าอาคาร 1
สวนหย่อมหน้าอาคาร 1
บ้านต้นไทร
สวนหย่อมหน้าอาคาร 1
ป่าภูมิรักษ์
ป่าภูมิรักษ์
ทฤษฎีสื่อสัมผัส
สวนหย่อมหน้าอาคาร 1
ลานกว้างก่อนสร้างบ้านพ่อ
ระเบียงเคียงไทร
ป่าภูมิรักษ์
สวนหย่อมหน้าอาคาร 3
มุมวิถีชีวิตไทย
สวนหย่อมหน้าอาคาร 5
สวนหย่อมหน้าอาคาร 5
มุมวิถีชีวิตไทย
สวนหน้าอาคาร 5
สวนหน้าอาคาร 5
สวนหย่อมข้างอาคาร 1
สวนหย่อมหน้าห้องประชุม
สวนหย่อมหน้าอาคาร 3
โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com