|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
ข้อมูลโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัติผู้ก่อตั้งโรงรียน

 ภาพภูมิทัศน์โรงเรียน
 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 คณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนกิตติวิทยา
 เพลงประจำโรงเรียน
 แผนที่ตั้งโรงเรียน
 แผนผังแสดงบริเวณและอาคารโรงเรียน
 ตารางแสดงจำนวนบุคลากรทั้งโรงเรียน
 ตารางแสดงจำนวนนักเรียน
 ตารางแสดงอาคารเรียนอาคารประกอบ
      ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

ประวัติผู้ก่อตั้งโรงเรียนกิตติวิทยา จ.ตราด


นายทะ นิรันต์พานิช
          นายทะ นิรันต์พานิช เกิดเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๔๔๔ ณ บ้านตรอกริมคลอง ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด ถึงแก่กรรมวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๑ ท่านได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของจังหวัดตราด และเป็นผู้ได้รับเชิญรัฐธรรมนูญฉบับ ถาวรที่ได้รับพระราชทานมาประดิษฐาน ณ ศาลากลางจังหวัดตราด เมื่อ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕
          ท่านได้นำหน้าที่อันเป็นประโยชน์สู่เมืองตราด เช่น
          ๑. การแก้ไขกฎหมาย ให้ผ่อนผันยกเว้นค่าภาคหลวง ไม่ใช่ส่วนตัวในการทำเรือน อาศัย การประมง การกสิกรรม
          ๒. ด้านการศึกษา
               ๒.๑ เสนอขอเปิดโรงเรียนประถมศึกษาทุกตำบลในจังหวัดตราด
               ๒.๒ เสนอขอรัฐบาลเพิ่มเงินเดือนครูประชาบาล
          ๓. ด้านการคมนาคม เสนองบประมาณซ่อมแซมปรับปรุง ถนนสายตราด – แหลมงอบ สายท่าเรือจ้างและสายตราด – วังกระแจะ
          ๔. ขณะดำรงตำแหน่งได้รับเกียรติจากรัฐบาล แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาร่าง กฎหมายหลายครั้ง
          และสิ่งที่สำคัญที่สุด ในชีวิตของท่านคือ การให้กำเนิดโรงเรียนกิตติวิทยา เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๔๘๔ ทั้งนี้ ท่านมีเจตนารมณ์ในการก่อตั้งโรงเรียนกิตติวิทยา ประการแรกคือ ต้องการจัดการศึกษาที่ดี ให้แก่บุตรหลานของคนเมืองตราด เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ประการที่สอง เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการจัดการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาร
ะ รัฐบาลในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยนั้น ดังนั้นโรงเรียนได้มีความตั้งใจสืบทอดเจตนารมณ์ดังกล่าวของนายทะ นิรันต์พานิช จนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com