|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
ข้อมูลโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัติผู้ก่อตั้งโรงรียน

 ภาพภูมิทัศน์โรงเรียน
 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 คณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนกิตติวิทยา
 เพลงประจำโรงเรียน
 แผนที่ตั้งโรงเรียน
 แผนผังแสดงบริเวณและอาคารโรงเรียน
 ตารางแสดงจำนวนบุคลากรทั้งโรงเรียน
 ตารางแสดงจำนวนนักเรียน
 ตารางแสดงอาคารเรียนอาคารประกอบ
      ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน

ระดับการศึกษา
จำนวนนักเรียน
รวม
จำนวนห้องเรียน
ชาย
หญิง

อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3

45
53
65
40
49
49
85
102
114
3
3
3
รวมอนุบาล
146
133
279
9

ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6

58
44
54
50
49
55
53
44
48
38
46
59
111
88
102
88
95
114
3
3
3
3
3
3
รวมระดับประถม
310
288
598
18
รวมทั้งหมด
456
421
877
27

หมายเหตุ จำนวนความจุนักเรียนที่ได้รับอนุญาตไม่เกิน  ๑,๓๓๖  คน  ห้องเรียนตามใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๔๑  ตามระเบียบการขอจัดตั้งโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ


โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com