|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
ข้อมูลโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัติผู้ก่อตั้งโรงรียน

 ภาพภูมิทัศน์โรงเรียน
 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 คณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนกิตติวิทยา
 เพลงประจำโรงเรียน
 แผนที่ตั้งโรงเรียน
 แผนผังแสดงบริเวณและอาคารโรงเรียน
 ตารางแสดงจำนวนบุคลากรทั้งโรงเรียน
 ตารางแสดงจำนวนนักเรียน
 ตารางแสดงอาคารเรียนอาคารประกอบ
      ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลทั่วไป

 ข้อมูลเฉพาะ โรงเรียนกิตติวิทยา (ก.ว.)  ,  Kittiwittaya (K.W.)
 วันที่ก่อตั้ง 16 มิถุนายน 2484
 ที่ตั้ง 6  ถนนกิตติวิทยา  ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด  23000
 ตราประจำโรงเรียน
  เป็นรูปวงกลม 2 วง ซ้อนกัน วงนอกเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 4.5 เซนติเมตร วงในเส้นผ่าศูนย์กลางยาว
3.5 เซนติเมตร ภายในวงกลมมีสัญลักษ์ ของโรงเรียนรูปเทวดามือขวาถือคบเพลิง  หมายถึง แสงสว่าง แห่งชีวิต มือซ้ายถือประกาศนียบัตร  หมายถึง  ความสำเร็จทางการศึกษา  ระหว่างเส้นรอบวงของวงกลมทั้งสอง ด้านบนขียนชื่อเต็มโรงเรียน ด้านล่างเขียนชื่ออำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
 ปรัชญาประจำโรงเรียน เรียนดี  มีคุณธรรม
 ความหมายของปรัชญา เรียนดี   หมายถึง  การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความรอบรู้ทันสมัย  และรู้จักใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
  มีคุณธรรม  หมายถึง  การมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  ยึดมั่นในศีลธรรมเคารพกฎหมาย  และจงรักภักดีต่อสถานบันชาติศาสนา   พระมหากษัตริย์
 คติประจำโรงเรียน พึ่งตนเองมีวินัยใจซื่อสัตย์  อดทนประหยัดขยันหมั่นเพียรหา
  ไม่จนความคิดจิตเมตตา  เป็นนักกีฬาหาความรู้อยู่ร่วมกัน
 ธงประจำโรงเรียน
 
 สีประจำโรงเรียน สีแดง  สีขาว
  สีแดง  คือ  มีเลือดนักกีฬา
  สีขาว  คือ  ความบริสุทธิ์
 ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกเข็ม
 ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นไทร
 คำขวัญประจำโรงเรียน เรารักลูกของท่าน  เหมือนลูกของเรา
 วิสัยทัศน์ โรงเรียนกิตติวิทยาจะเป็นหนึ่งในจังหวัดตราดที่มีคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน
 พันธกิจของโรงเรียน      1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน
     2. น้อมนำพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
         มาจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน
     3. สนองพระราชดำรัสปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
     4. พัฒนาครู บุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอนและการปฏิบัติงาน
         เพิ่มเติม เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
          4.1 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย
                  กระทรวงศึกษาธิการ
          4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามภาระหน้าที่ และสามารถ
                 ปรับประยุกต์ความรู้ให้เข้ากับสภาพเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของโรงเรียนและ
                 กระทรวงศึกษาธิการ
     5. สร้างความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างการบริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน


 เป้าหมาย      1. นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
     2. นักเรียนน้อมนำหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางความคิด และจิตใจอย่างยั่งยืน ในการดำรงชีวิต สวยงามและเอื้อต่อการเรียนการสอนโดยดำเนินงานตามงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
     3. ผู้บริหาร ครู นักเรียน มีคุณภาพ คุณธรรม เพื่อขอรับรองเกียติบัตรแห่งการเข้าสู่กระแสปูทะเลย์มหาวิชชาลัย บนพื้นฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
     4. ครู บุคลากร ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาโรงเรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพ
          4.1 ครูได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้กับสภาพการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายกระทรวง
                  ศึกษาธิการ
          4.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติงานได้ตามภาระหน้าที่ สามารถปรับ
                 ประยุต์ความรู้ให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของโรงเรียนและกระทรวง
                  ศึกษาธิการ
     5. คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com