|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
ข้อมูลโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัติผู้ก่อตั้งโรงรียน

 ภาพภูมิทัศน์โรงเรียน
 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 คณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนกิตติวิทยา
 เพลงประจำโรงเรียน
 แผนที่ตั้งโรงเรียน
 แผนผังแสดงบริเวณและอาคารโรงเรียน
 ตารางแสดงจำนวนบุคลากรทั้งโรงเรียน
 ตารางแสดงจำนวนนักเรียน
 ตารางแสดงอาคารเรียนอาคารประกอบ
      ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนกิตติวิทยา

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนกิตติวิทยา

ผู้รับใบอนุญาต
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
พ.ศ.
๑.
นายทะ นิรันต์พานิช
ผู้รับใบอนุญาต
๒๔๘๔ - ๒๕๐๓
๒.
นายกิตต์ นิรันต์พานิช
ผู้รับใบอนุญาต
๒๕๐๓ - ปัจจุบัน

ผู้จัดการ
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
พ.ศ.
๑.
นายทะ นิรันต์พานิช
ผู้จัดการ
๒๔๘๔ - ๒๕๐๑
๒.
นายกิตต์ นิรันต์พานิช
ผู้จัดการ
๒๕๐๑ - ๒๕๔๓
๓.
นางสุวรรณา นิรันต์พานิช
ผู้จัดการ
๒๕๔๓ - ๒๕๕๒
๔.
นางกิตติวรรณ นิรันต์พานิช
ผู้จัดการ
๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
๕.
นายกิตติวุธ นิรันต์พานิช
ผู้จัดการ
๒๕๕๓ - ๒๕๕๔
๖.
นายกิตต์ นิรันต์พานิช
ผู้จัดการ
๒๕๕๔ - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
พ.ศ.
๑.
นางสาวสุรีย์ แสงแข
ครูใหญ่
๒๔๘๔ - ๒๔๙๔
๒.
นายต่อ นิรันต์พานิช
ครูใหญ่
๒๔๙๔ - ๒๕๐๐
๓.
นายกิตต์ นิรันต์พานิช
ครูใหญ่
๒๕๐๓ - ๒๕๒๓
๔.
นางสุวรรณา นิรันต์พานิช
ครูใหญ่
๒๕๒๓ - ๒๕๔๓
๕.
นางกิตติวรรณ นิรันต์พานิช
ครูใหญ่
๒๕๔๓- ๒๕๕๐
๖.
นางกิตติวรรณ นิรันต์พานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
๒๕๕๐ - ๒๕๕๒
๗.
นายสมโภชน์ วาสุกรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
๘.
นายกิตติวุธ นิรันต์พานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
๒๕๕๓ - ๒๕๕๔
๙.
นายกิตต์ นิรันต์พานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
๒๕๕๔ - ปัจจุบัน

โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com