|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
ข้อมูลโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัติผู้ก่อตั้งโรงรียน

 ภาพภูมิทัศน์โรงเรียน
 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 คณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนกิตติวิทยา
 เพลงประจำโรงเรียน
 แผนที่ตั้งโรงเรียน
 แผนผังแสดงบริเวณและอาคารโรงเรียน
 ตารางแสดงจำนวนบุคลากรทั้งโรงเรียน
 ตารางแสดงจำนวนนักเรียน
 ตารางแสดงอาคารเรียนอาคารประกอบ
      ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

เพลงประจำโรงเรียน

เพลงกิตติวิทยา
    เนื้อร้อง กิตต์ นิรันต์พานิช
    ทำนอง กิตต์ นิรันต์พานิช
      วัฒนา นิธยนารถ
            กิตติวิทยา สถานศึกษาดีเด่น
เป็นแหล่งอบรม เป็นที่นิยม ของประชา
เกียรติศักดิ์ของโรงเรียน เราเพียรมานะสร้างมา
ทางด้านวิชา ทางด้านกีฬา เราสามารถอาจอง
          ทุกคนต่างมีความรัก สมานสมัครมั่นคง
กลมเกลียวร่วมใจจำนง ดำรงอยู่ชั่วนิจนิรันดร์
พวกเราพร้อมผดุง บำรุงให้ฟุ้งเฟื่องมั่น
กิตติเรานั้น สรรค์สร้างเด็กไทย ในจังหวัดตราดเอย.
  

 


โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com