|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
ข้อมูลโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัติผู้ก่อตั้งโรงรียน

 ภาพภูมิทัศน์โรงเรียน
 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 คณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนกิตติวิทยา
 เพลงประจำโรงเรียน
 แผนที่ตั้งโรงเรียน
 แผนผังแสดงบริเวณและอาคารโรงเรียน
 ตารางแสดงจำนวนบุคลากรทั้งโรงเรียน
 ตารางแสดงจำนวนนักเรียน
 ตารางแสดงอาคารเรียนอาคารประกอบ
      ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

แผนผังโรงเรียนกิตติวิทยา

แผนผังโรงเรียนกิตติวิทยา


ตารางแสดงอาคารเรียน อาคารประกอบ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
ที่
รายการ
จำนวน
ประเภท
๑.

อาคาร ๑ ขนาด ๒ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน

-ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน ห้องธุรการ-การเงิน
-ห้องพยาบาล ห้องแผนงานวิชาการ
-ห้องดนตรีไทย ห้องพักครู ห้องเรียนประถม

 

๒.
อาคาร ๒ ขนาด ๒ ชั้น ๙ ห้องเรียน

-ห้องเก็บข้อสอบ ห้องพักครู
-ห้องเรียนประถม

 

๓.
อาคาร ๓
อาคารชั้นเดียว ๒ ห้องเรียน

-ห้องเรียนอนุบาล

 

๔.
อาคาร ๔ อาคารชั้นเดียว ๒ ห้องเรียน

-ห้องศูนย์การเรียนอนุบาล ห้องเรียนอนุบาล

 

๕.
อาคาร ๕ อาคารชั้นเดียว ๖ ห้องเรีน

-ห้องสื่อการเรียน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
-ห้องสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน
-ห้องเรียนอนุบาล ห้องประชุม

 

๖.
อาคาร ๖
อาคารชั้นเดี่ยว ๗ ห้องเรียน

-ห้องเรียนอนุบาล

 

๗.
เรือนเอนกประสงค์

-เครื่องเล่นสนาม เล่นกิจกรรมต่างๆ

 

๘.
เรือนเก็บของ

-เรือนเก็บของ , เก็บหนังสือ

 

๙.
อาคาร ๗ ขนาด ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน

-ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด
-ห้องเรียนประถม โรงอาหาร

 

๑๐.
"บ้านพ่อ" ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ภูมิปัญญาไทย
-ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย

โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com