|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
ข้อมูลโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัติผู้ก่อตั้งโรงรียน

 ภาพภูมิทัศน์โรงเรียน
 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 คณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนกิตติวิทยา
 เพลงประจำโรงเรียน
 แผนที่ตั้งโรงเรียน
 แผนผังแสดงบริเวณและอาคารโรงเรียน
 ตารางแสดงจำนวนบุคลากรทั้งโรงเรียน
 ตารางแสดงจำนวนนักเรียน
 ตารางแสดงอาคารเรียนอาคารประกอบ
      ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  โรงเรียนกิตติวิทยา อ.เมืองตราด จ.ตราด

ลำดับที่
รูป
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1.
1
นายกิตต์ นิรันต์พานิช
ผู้รับใบอนุญาต
ประธานกรรมการ
2.
1
นายบุญเลิศ ธีระตระกูล
ผู้จัดการ
กรรรมการ
3.
1
นางกิตติวรรณ์ นิรันต์พานิช
ผู้อำนวยการ
กรรรมการ
4.
1
นางจีระวรรณ์ อานามวงษ์
ผู้แทนครู
กรรรมการ
5.
1
นางรุจิเรข แพทย์คุณ เย่าตัก
ผู้แทนผู้ปกครอง นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
กรรรมการ
6.
1
นางศิริพร สุทธิวารี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรรมการ
7.
1
นางสุรางค์รัตน์ เนื้อเย็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรรมการ
8.
1
นางฤดี อรุณรัตนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรรมการ
9.
1
นายไพบูลย์ ปวงนิยม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรรมการ

โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com