|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
ข้อมูลโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัติผู้ก่อตั้งโรงรียน
 ภาพภูมิทัศน์โรงเรียน
 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 คณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนกิตติวิทยา
 เพลงประจำโรงเรียน
 แผนที่ตั้งโรงเรียน
 แผนผังแสดงบริเวณและอาคารโรงเรียน
 ตารางแสดงจำนวนบุคลากรทั้งโรงเรียน
 ตารางแสดงจำนวนนักเรียน
 ตารางแสดงอาคารเรียนอาคารประกอบ
      ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

ตารางแสดงอาคารเรียน อาคารประกอบ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

ที่
รายการ
จำนวน
ประเภท
1

อาคาร 1 ขนาด 2 ชั้น 1  ห้องเรียน

1

ห้องครูใหญ่, ห้องธุรการ - การเงิน, ห้องพยาบาล, ห้องแผนงานวิชาการ,
ห้องดนตรีไทย, ห้องพักครู, ห้องเรียนประถม

2

อาคาร 2 ขนาด 2 ชั้น 9 ห้องเรียน

1

ห้องเก็บข้อสอบ, ห้องพักครู, ห้องเรียนประถม

3

อาคาร 3 อาคารชั้นเดี่ยว 2 ห้องเรียน

1

ห้องเรียนอนุบาล

4

อาคาร 4 อาคารชั้นเดี่ยว 2 ห้องเรียน

1

ห้องศูนย์การเรียนอนุบาล, ห้องเรียนอนุบาล

5

อาคาร 5 อาคารชั้นเดี่ยว 6 ห้องเรียน

1

ห้องสื่อการเรียน, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์,
ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, ห้องเรียนอนุบาล, ห้องประชุม

6

อาคาร 6 อาคารชั้นเดี่ยว 7 ห้องเรียน

1

ห้องเรียนอนุบาล

7

อาคาร 7 ขนาด 3 ชั้น 12 ห้องเรียน

1

ห้องโสต, ห้องสมุด, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องเรียนประถม, โรงอาหาร

8

เรือนดนตรี-นาฎศิลป์

1

ห้องซ้อมดนตรี, วงเมโลเดียล, ห้องนาฎศิลป์

9

เรือนอเนกประสงค์ระดับก่อนประถมศึกษา

1

เครื่องเล่นสนาม, เล่นกิจกรรมต่างๆ

10

เรือนเอนกประสงค์ระดับประถมศึกษา

1

เรือนเอนกประสงค์, ห้องศิลปะ - ประดิษฐ์

11

บ้านพ่อ (ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่)

1

ห้องเรียนหรือศูนย์การเรียนรู้ “ เศรษฐกิจพอเพียง”

12

เรือนสมุนไพร

1

สถานที่รวบรวมพืชพรรณสมุนไพร

13
เรือนเพาะชำ
1
สถานที่เพาะชำพืชพรรณไม้ต่างๆ

โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com