|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
ข้อมูลโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัติผู้ก่อตั้งโรงรียน

 ภาพภูมิทัศน์โรงเรียน
 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 คณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนกิตติวิทยา
 เพลงประจำโรงเรียน
 แผนที่ตั้งโรงเรียน
 แผนผังแสดงบริเวณและอาคารโรงเรียน
 ตารางแสดงจำนวนบุคลากรทั้งโรงเรียน
 ตารางแสดงจำนวนนักเรียน
 ตารางแสดงอาคารเรียนอาคารประกอบ
      ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

ประวัติโรงเรียน
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนกิตติวิทยา จังหวัดตราด

               เมื่อวันที่   ๑๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๔   นายทะ  นิรันต์พานิช  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราดคนแรก ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้จัดตั้ง
โรงเรียนกิตติวิทยาที่อาคารเรือนไม้ชั้นเดียว  ถนนธนเจริญ  จังหวัดตราด  เปิดสอนในระดับประถมศึกษามีนักเรียน  ๒๐  คน  ต่อมานายทะได้โอนกิจการ
ให้นายกิตต์  นิรันต์พานิช  ผู้เป็นบุตร เป็นเจ้าของโรงเรียนในวันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๐๓   ขณะนั้นมีนักเรียน  ๕๘  คน   โรงเรียนได้เจริญก้าวหน้า
เป็นลำดับ สถานที่เดิมคับแคบ

               ฉะนั้นเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖ โรงเรียนได้ขอย้ายมาอยู่ที่อาคารเรือนไม้สองชั้นในบริเวณวัดไผ่ล้อม โดยได้รับอุปการะจากพระคุณเจ้า พระบุรเขตต์คณาจารย์  และพระราชเขมากร  ขณะนั้นเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๗ มีนักเรียน  ๓๙๕  คน   ส่วนที่เดิมเปิดสอนระดับอนุบาลมีนักเรียน ๗๕ คน  

                ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙ โรงเรียนได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ย้ายโรงเรียนทั้งสองแห่งมารวมกัน ณ อาคาร สองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้สองหลัง ( ราคาหนึ่งล้านบาท ) บนเนื้อที่ ๔๐ ไร่ ซึ่งซื้อไว้ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๗ ( ราคาหนึ่งแสนบาท ) ในปี การศึกษาต่อมามีนักเรียน ๔๗๖ คน สอนตั้งแต่
ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗

              ปีการศึกษา ๒๕๒๕ มีนักเรียนอนุบาล ๒๔๒ คน ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ มีนักเรียน ๓๒๔ คน และแผนกเลี้ยงเด็ก ๓๔ คน รวมมีนักเรียน ๖๐๐ คน และมีครูบุคลากร ๓๓ คน ในปีนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานโดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ การบริหารโรงเรียน และการสอนอยู่ในระดับดีของประเทศไทยและยอดเยี่ยมของภาค

              ปีการศึกษา ๒๕๒๗ โรงเรียนกิตติวิทยา ได้ริเริ่มนำคอมพิวเตอร์มาสอนมาเรียนในโรงเรียนเป็นแห่งแรกในจังหวัดตราดโดยให้เด็กได้สัมผัส จับต้อง เรียนรู้ด้วยตนเองทุกคนเพื่อเป็นรากฐานต่อไป

                ในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ทดสอบการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ผลปรากฏว่านักเรียนของโรงเรียนกิตติวิทยามีเกณฑ์สูงกว่ามาตรฐานของภาคสูงกว่าของกรุงเทพมหานครและสูงกว่าของประเทศไทย และศิษย์เก่าได้รับทุน เอ.เอฟ.เอส ไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

                ในการแข่งขันทางวิชาการในระดับจังหวัดและภาค นักเรียนของเรามีความสามารถสูงชนะเลิศได้รับรางวัลที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ มาเป็นจำนวนมาก หลายประเภททุกกลุ่มวิชา

                ทางด้านกีฬา นักเรียนของเรามีความสามารถชนะเลิศการแข่งขันระดับจังหวัดได้เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และบางคนได้เป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดและเขตเข้าแข่งขันระดับชาติ นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ประกาศยกย่องนักเรียนโรงเรียนกิตติวิทยามีความ ประพฤติดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมติดต่อกัน ๔ ปี

                ปีการศึกษา ๒๕๓๐ มีนักเรียน ๗๔๕ คน ครู ๓๓ ปีการศึกษา ๒๕๓๔ มีนักเรียน ๙๑๖ คน ครู ๔๑ คน

                ปีการศึกษา ๒๕๓๙ มีนักเรียน ๑,๑๒๕ คน ครู ๔๕ คน ในปีนี้เป็นต้นไป โรงเรียนมีนโยบายรับนักเรียนจำนวนจำกัด ทั้งนี้โรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามเอาใจใส่นักเรียนทุกคนโดยทั่วถึงและเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง ของสังคมและประเทศชาติต่อไป

               ปีการศึกษา ๒๕๔๓ มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสำคัญๆคือนายกิตต์ นิรันต์พานิช ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตหรือเจ้าของโรงเรียนกิตติวิทยาเพียงตำแหน่งเดียว นางสุวรรณา นิรันต์พานิช เลื่อนตำแหน่งจากครูใหญ่เป็นผู้จัดการ นางกิตติวรรณ นิรันต์พานิช ผู้ช่วยครูใหญ่เลื่อนตำแหน่งเป็นครูใหญ่

                วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ สร้างอาคาร ๗ ( อาคารสุวรรณากิตต์ ) เป็นตึกสามชั้นราคา ๕ ล้านบาท ฉลองการตั้งโรงเรียนครบ ๖๐ ปี นักเรียนของเรายังคงความเป็นหนึ่งในด้านวิชาการ เมื่อไปแข่งขันในระดับจังหวัดและเขต

                ปีการศึกษา ๒๕๔๔ มีครู ๔๑ คน บุคลากร ๓๖ คน นักเรียน ๑,๐๘๕ คน เรารับนักเรียนจำนวนจำกัด ห้องละ ๓๐-๔๐ คน ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอนได้ผลดี ในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ให้โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนนำร่องเครือข่ายหลักสูตรใหม่ ซึ่งเราสามารถทำได้เต็มร้อยและใช้ได้อย่างสมบูรณ์

                นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังให้โรงเรียนของเราเป็นผู้นำในด้านสารสนเทศ ซึ่งเราได้พัฒนาเต็มที่ โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยตลอดเวลา ปฏิบัติการจากห้องธุรการไปยังเครือข่ายตามอาคารต่างๆ ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ซึ่งนักเรียนทุกคนสามารถเข้าอินเตอร์เน็ตค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกเวลา และใช้คอมพิวเตอร์เป็นประโยชน์ในการเรียนเสริมภาษาอังกฤษ โดยมีโปรแกรมเฉพาะสำหรับโรงเรียนของเราเอง อนึ่งในปีนี้เราได้จ้างครูฝรั่งซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นครูอย่างถูกต้องจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานเป็นแห่งแรกในจังหวัดตราด ผลประโยชน์ที่นักเรียนได้รับคือสามารถกล้าพูดกับฝรั่งได้

               วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานป้าย “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ให้โรงเรียนกิตติวิทยา จ.ตราด ที่สนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนของเราได้รับเกียรติให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ของจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง สระแก้ว อนึ่งในปีนี้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าระดับชาติฯ            

               ปีการศึกษา ๒๕๔๘ โรงเรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัยที่สุดในยุคปัจจุบัน (ไฮเทค) ซึ่งมีความสมบูรณ์พรั่งพร้อมที่จะให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ทุกระดับชั้นได้อย่างรวดเร็ว ด้วยคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ใช้งบประมาณหนึ่งล้านบาท วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเกียรติบัตร “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ให้โรงเรียนกิตติวิทยา จ.ตราด

                วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี “ประกาศ โรงเรียนกิตติวิทยา มีความมุ่งมั่น กระทำการพัฒนา สถานศึกษาของตน ฯ” @ กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่โรงเรียนกิตติวิทยา จังหวัดตราด @ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้รับรองคุณภาพสถานศึกษาผ่าน “ ระดับดีมาก ”

                ปีการศึกษา ๒๕๕๐ มีครู ๕๗ คน บุคลากร ๒๕ คน นักเรียน ๑,๐๗๐ คน ด.ญ.รัชพฤกษ์ สะอาด ชั้น ป.๖ ชนะเลิศระดับการประกวดเรียงความหัวข้อ “ออมอย่างพอเพียง” จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด @ ด.ญ.กนกวรรณ ทัศวิล ชั้น ป.๕ เขียน “ชีวิตพอเพียงของครอบครัวฉัน” ได้รับรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จาก บริษัท เอบี ฟูด ฯ

                ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  แม่ไม้มวยไทยเราได้เหรียญทองทั้งเขตและภาค      

                ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โรงเรียนได้เอาโปรแกรมซีเอไอการเรียนทุกชั้นทุกสาระวิชา เข้าประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณภาพ ความเร็วสูง พร้อมเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ให้นักเรียนได้สัมผัสจับต้องเรียนรู้ด้วยตนเองทุกห้องเรียน ด้วยงบประมาณหนึ่งล้านบาท @ ได้รับรางวัลโอเนท ๒ ปีติดต่อกัน

                ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากกลุ่มปทุมสรไปแข่งขันทักษะด้านวิชาการระดับเขตได้ 8 เหรียญทอง และชนะเลิศวาดภาพ ของ ททท. กับได้รับรางวัลทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท.

                ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ ได้แต่งตั้ง นายกิตต์ นิรันต์พานิชเป็ ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ แทน ตำแหน่งที่ว่างลง
เป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ จังหวัดชลบุรี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ได้เหรียญทองวาดภาพ ระบายสี และการแข่งขันแอโรบิก ระดับจังหวัด ได้เป็นตัวแทนระดับภาค และในปีเดียวกันนี้โรงเรียนกิตติวิทยา ได้ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ฯ             O-NET วิชาคณิตศาสตร์ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์           

                ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ สำนักรับรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ได้รับรองโรงเรียนกิตติวิทยา ได้ดีมากคะแนนถึง ๙๗.๒๘ %และเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตราดไปแข่งขัน ทางวิชาการระดับนานาชาติ ในสาระคณิตศาสตร์ และสาระวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศที่จังหวัดระยอง
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด แข่งขันในสาระคณิตศาสตร์ และสาระวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ที่จังหวัดระยอง ๒ ปีซ้อนติดต่อกัน นักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศจากการสอบการประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

            ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นักเรียนได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดแข่งขันคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศที่จังหวัดระยอง ๓ ปีติดต่อกัน และได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันคณิตศาสตร์ ๑ รางวัล และวิทยาศาสตร์ ๒ รางวัล และนักเรียนผ่านการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยร้อยละ ๕๕.๐๗ เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๖และมีผลสัมฤทธิ์ สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ

            ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นักเรียนได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด แข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศที่จังหวัดระยอง ๔ ปีติดต่อกัน วิทยาศาสตร์เหรียญทอง ๔ รางวัล สารานุกรมไทยระดับจังหวัด ได้เหรียญทองอันดับ ๑ นักเรียนผ่านการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ O-NET ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยร้อยละ ๕๖.๘๙ เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ ซึ่งนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน สาระคณิตศาสตร์

          ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นักเรียน ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดไปแข่งขันเขียนตามคำบอกระดับภาคที่กรุงเทพมหานคร ได้เหรียญทองเทควันโดระดับชาติ ตัวแทนจังหวัดตราดแข่งขัน ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนระดับภาคและในระดับประเทศได้รับรางวัลเหรียญเกียรติยศเยาวชนคนเก่งระดับประเทศ ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดแข่งขันวิชาการนานาชาติคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ที่จังหวัดระยอง นักเรียนผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-Net มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยร้อยละ ๕๑.๒๓ สูงกว่าระดับจังหวัดและประเทศ ซึ่งนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน สาระคณิตศาสตร์ นักเรียนผ่านการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยร้อยละ ๕๒.๗๔ สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ

          ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักเรียนได้เป็นตัวแทนจังหวัดตราดแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนระดับภาค ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดแข่งขันวิชาการนานาชาติ คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ที่จังหวัดระยอง นักเรียนได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดแข่งขันการอ่านเล่าเรื่องตามแนว PISA ระดับภาค ที่จังหวัดปทุมธานี

          ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสำคัญ ๆ คือ นายกิตต์ นิรันต์พานิช ดำรงตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต เพียงตำแหน่งเดียว ได้แต่งตั้ง นายบุญเลิศ ธีระตระกูล เป็นผู้จัดการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง และนางกิตติวรรณ นิรันต์พานิช เป็นผู้อำนวยการแทนตำแหน่งที่ว่างลง นักเรียนได้เป็นตัวแทนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายที่กรุงเทพมหานคร โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม

          ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ สาระวิทยาศาสตร์ได้รับเหรียญทองระดับจังหวัด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนตราษตระการคุณ ได้ลำดับที่ ๑ ห้องเรียน English Program (EP) และสอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๗ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

            ในปีนี้คณะคณะครูและนักเรียนมีความมั่นใจว่าโรงเรียนกิตติวิทยาของเราจะมีมาตรฐานสูงแห่งหนึ่งของประเทศไทย โรงเรียนของเรามีนโยบายจัดการศึกษาเพื่อการศึกษามิใช่ธุรกิจ มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีระบบมีระเบียบ มีการบริหารที่ฉับไว ทันโลก ทันสมัยคู่คุณธรรม ดังปรัชญา “เรียนดี มีคุณธรรม” เราติดตามเอาใจใส่นักเรียนทุกคนเหมือนลูกของเรา ดังคำขวัญ “เรารักลูกของท่านเหมือนลูกของเรา”

 

โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com