|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
ผลงาน
 ผลงานของนักเรียน
 ผลงานของคุณครู
 ผลงานของโรงเรียน
ผลงานคุณครู

บัญชีรายชื่อผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ของบุคลากรโรงเรียนเอกชน ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจำปี พ.ศ. 2546 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 120 ตอนที่ 20 ข วันที่ 1 ธันวาคม 2546)
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ลำดับที่ในราชกิจจานุเบกษา
โรงเรียน/จังหวัด
1
นางกิตติวรรณ  ธีระตระกูล
720
กิตติวิทยา/ตราด
2
นางสาวธารินี  น้อยหลา
1154
กิตติวิทยา/ตราด
3
นางสาวมณีรัตน์  น้อยหลา
1787
กิตติวิทยา/ตราด
4
นางยุพวรรณ  กอบัว
1856
กิตติวิทยา/ตราด
5
นางอรุณรักษ์  บัวพูล
2879
กิตติวิทยา/ตราด


โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com