|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
ผลงานของโรงเรียน
 ปีการศึกษา 2548
 ปีการศึกษา 2549
 ปีการศึกษา 2550
 ปีการศึกษา 2551
 ปีการศึกษา 2552
 ปีการศึกษา 2553
ผลงานเด่นของโรงเรียนกิตติวิทยา อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ปีการศึกษา 2548

 
โรงเรียนรับเกียรติบัตรมีความมุ่งมั่น  กระทำการพัฒนา  สถานศึกษาของตน  ในวิถี  ที่จะนำไปสู่
การเป็น  สถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ  เพื่อ  บุคลากร  มี  วิทยาการ  ปัญญา  และ  ภูมิปัญญา  เข้าถึง
ผลประโยชน์แท้แห่งตน  บนฐานของงาน  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีรับพระราชทาน
ณ วันที่  5 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
โรงเรียนรับเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยไวพจน์แห่งจิตสำนึก
ของเยาวชน ในสถานภาพ ผู้รักษามาตรฐานการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รับพระราชทาน ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548
 
ได้รับการคัดเลือกรับพระราชทานป้าย "งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน"
จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 9 พฤษภาคม 2546
ณ สำนักพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
เผยแพร่งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช
 
ปีการศึกษา 2549 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการนำพระราชดำรัส เรื่อง “ เศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา”
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด
 
คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกิตติวิทยา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2547
    
                                                                            มีความชื่นชมยินดีที่ได้มาเยี่ยมโรงเรียนกิตติวิทยา
                                                                  ซึ่งมีชื่อเสียง เกียรติประวัติ เป็นที่ศรัทธามากว่า 60 ปี
                                                                  เมื่อได้เห็นสภาพแวดล้อม และกิจกรรมยิ่งมีความประทับใจ
                                                                  ในสถานที่ที่ร่มรื่น งดงาม กิจกรรมการเรียนการสอน
                                                                  ที่หลากหลาย ผสมผสานภูมิปัญญา และเทคโนโลยี
                                                                  ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก
                                                                            จึงขอยกย่องชมเชย และให้กำลังใจด้วยความจริง
                                                                  ว่าจะสืบสานความเป็นโรงเรียนที่เหมือนบ้าน เช่นนี้ต่อไป
กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มา : หนังสือตรวจราชการ โรงเรียนกิตติวิทยา จ.ตราด
โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com