|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
แผนพัฒนาโรงเรียน
 แผนงานพัฒนาโรงเรียน
 แผนงานวิชาการ
 แผนงานบุคลากร
 แผนงานธุรการ - การเงิน
 แผนงานอาคารสถานที่
 แผนงานกิจการนักเรียน
 แผนงานสัมพันธ์ชุมชน
 ภาพแผนงานวิชาการ
 ภาพแผนงานบุคลากร
 ภาพแแผนงานธุรการ-การเงิน
 ภาพแผนงานอาคารสถานที่
 ภาพแผนงานกิจการนักเรียน
 ภาพแผนงานสัมพันธ์ชุมชน
ภาพแผนงานสัมพันธ์ชุมชน

ทำบุญ-เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ณ วัดไผ่ล้อม อ.เมืองตราด จ.ตราด
นักเรียนร่วมช่วยกันทำความสะอาดวัด เนื่องในวันพ่อ
นักเรียนร่วมช่วยกันทำความสะอาดวัดเนื่องในวันพ่อ
บำเพ็ญประโยชน์วัด ชุมชนใกล้เคียงเนื่องในวันสำคัญต่างๆ

โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com