|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
แผนพัฒนาโรงเรียน
 แผนงานพัฒนาโรงเรียน
 แผนงานวิชาการ
 แผนงานบุคลากร
 แผนงานธุรการ - การเงิน
 แผนงานอาคารสถานที่
 แผนงานกิจการนักเรียน
 แผนงานสัมพันธ์ชุมชน
 ภาพแผนงานวิชาการ
 ภาพแผนงานบุคลากร
 ภาพแแผนงานธุรการ-การเงิน
 ภาพแผนงานอาคารสถานที่
 ภาพแผนงานกิจการนักเรียน
 ภาพแผนงานสัมพันธ์ชุมชน
ภาพแผนงานอาคารสถานที่
สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พระชนมพรรษามหาราชา
ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนกิตติวิทยา
สนามหญ้าหน้าอาคาร 2
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี
ระเบียงเคียงไทร
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี
หน้าประตูโรงเรียน
สวนหย่อมหน้าอาคาร1
ภาพมุมสูงจากอาคาร7
สวนหย่อมมุมวิถีชีวิตไทย

โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com