|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
แผนพัฒนาโรงเรียน
 แผนงานพัฒนาโรงเรียน
 แผนงานวิชาการ
 แผนงานบุคลากร
 แผนงานธุรการ - การเงิน
 แผนงานอาคารสถานที่
 แผนงานกิจการนักเรียน
 แผนงานสัมพันธ์ชุมชน
 ภาพแผนงานวิชาการ
 ภาพแผนงานบุคลากร
 ภาพแแผนงานธุรการ-การเงิน
 ภาพแผนงานอาคารสถานที่
 ภาพแผนงานกิจการนักเรียน
 ภาพแผนงานสัมพันธ์ชุมชน
ภาพแผนงานวิชาการ
วิชาการอนุบาล
วิชาการประถม
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ทัศนศึกษาการทำสวนยางพารา
นิทรรศการงานมหกรรมวิชาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน :
คุณภาพเด็กไทยในอนาค
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ทัศนศึกษาสนามบิน ณ ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จ.นครราชสีมา
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จ.นครราชสีมา
กิจกรรมเสรีมุมหนังสือ
นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จ.นครราชสีมา
กิจกรรมเสรีมุมวิทยาศาสตร์
นิทรรศการงานมหกรรมวิชาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน :
คุณภาพเด็กไทยในอนาค
กิจกรรมกลางแจ้งเล่นน้ำ
คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
"งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน"
กิจกรรมกลางแจ้งเครื่องเล่นสนาม
พิธีถวายสักการะสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
การทดลองวิทยาศาสตร์อนุบาล
ครู-อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนต่างๆ ชมนิทรรศการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนกิตติวิทยา
การทดลองวิทยาศาสตร์อนุบาล
โครงงานวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
การเรียนการสอนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การเรียนการสอนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com