|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
แผนพัฒนาโรงเรียน
 แผนงานพัฒนาโรงเรียน
 แผนงานวิชาการ
 แผนงานบุคลากร
 แผนงานธุรการ - การเงิน
 แผนงานอาคารสถานที่
 แผนงานกิจการนักเรียน
 แผนงานสัมพันธ์ชุมชน
 ภาพแผนงานวิชาการ
 ภาพแผนงานบุคลากร
 ภาพแแผนงานธุรการ-การเงิน
 ภาพแผนงานอาคารสถานที่
 ภาพแผนงานกิจการนักเรียน
 ภาพแผนงานสัมพันธ์ชุมชน
แผนงานสัมพันธ์ชุมชน

ปีการศึกษา 2549 ทางโรงเรียนมีการดำเนินโครงการทางด้านสัมพันธ์ชุมชน ดังนี้
  1 . รักและห่วงใยจากใจ คุณครู
2 . ฒ.ผู้เฒ่า ใจดี
   
ปีการศึกษา 2550 ทางโรงเรียนมีการดำเนินโครงการทางด้านสัมพันธ์ชุมชน ดังนี้
  1 . รักและห่วงใยจากใจคุณครู
2 . ตั้งชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนกิตติวิทยา
3 . ร่วมใจแบ่งปัน
   
ี้ปีการศึกษา 2551 ทางโรงเรียนมีการดำเนินโครงการทางด้านสัมพันธ์ชุมชน ดังนี้
  1 . รักและห่วงใยจากใจคุณครู
2 . ฒ.ผู้เฒ่า ใจดี
ี้ปีการศึกษา 2552 ทางโรงเรียนมีการดำเนินโครงการทางด้านสัมพันธ์ชุมชน ดังนี้
   
โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com