|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
แผนพัฒนาโรงเรียน
 แผนงานพัฒนาโรงเรียน
 แผนงานวิชาการ
 แผนงานบุคลากร
 แผนงานธุรการ - การเงิน
 แผนงานอาคารสถานที่
 แผนงานกิจการนักเรียน
 แผนงานสัมพันธ์ชุมชน
 ภาพแผนงานวิชาการ
 ภาพแผนงานบุคลากร
 ภาพแแผนงานธุรการ-การเงิน
 ภาพแผนงานอาคารสถานที่
 ภาพแผนงานกิจการนักเรียน
 ภาพแผนงานสัมพันธ์ชุมชน
แผนงานบุคลากร

ปีการศึกษา 2549 ทางโรงเรียนมีการดำเนินโครงการทางด้านบุคลากร ดังนี้
  1. อบรมวิจัยในชั้นเรียน
2 . เชื่อมไมตรี
3 . การเรียนรู้ครูภาษาอังกฤษ
   
ปีการศึกษา 2550 ทางโรงเรียนมีการดำเนินโครงการทางด้านบุคลากร ดังนี้
  1. ทัศนศึกษาดูงาน
2 . การเรียนรู้ครูภาษาอังกฤษ
   
ปีการศึกษา 2551 ทางโรงเรียนมีการดำเนินโครงการทางด้านบุคลากร ดังนี้
  1. เชื่อมไมตรี
2 . การเรียนรู้ครูภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2552 ทางโรงเรียนมีการดำเนินโครงการทางด้านบุคลากร ดังนี้
   
โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com