|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
แผนพัฒนาโรงเรียน
 แผนงานพัฒนาโรงเรียน
 แผนงานวิชาการ
 แผนงานบุคลากร
 แผนงานธุรการ - การเงิน
 แผนงานอาคารสถานที่
 แผนงานกิจการนักเรียน
 แผนงานสัมพันธ์ชุมชน
 ภาพแผนงานวิชาการ
 ภาพแผนงานบุคลากร
 ภาพแแผนงานธุรการ-การเงิน
 ภาพแผนงานอาคารสถานที่
 ภาพแผนงานกิจการนักเรียน
 ภาพแผนงานสัมพันธ์ชุมชน
แผนงานพัฒนาโรงเรียน

วิสัยทัศน์โรงเรียนกิตติวิทยา
ปีการศึกษา 2552 - 2554
          โรงเรียนกิตติวิทยาจะเป็นหนึ่งในจังหวัดตราดที่มีคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
พันธกิจของโรงเรียน
ปีการศึกษา 2552 - 2554

          1. พัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
          2. น้อมนำพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มาจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน
          3. สนองพระราชดำรัสปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเป้าหมายคุณภาพ คุณธรรม เพื่อขอการรับรองเกียติบัตรแห่งการเข้าสู่กระแสปูทะเลย์มหาวิชชาลัย บนพื้นฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
          4. พัฒนาครู บุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอนและการปฏิบัติงานเพิ่มเติม
               4.1 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถให้กับสภาพการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
               4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามภาระหน้าที่และสามารถปรับประยุกต์ความรู้ให้เข้ากับสภาพ
                      เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา ของโรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการ
          5. สร้างความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างการบริหารของคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
เป้าหมายความสำเร็จในการพัฒนา
ปีการศึกษา 2552-2554

          1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
          2. นักเรียนน้อมนำหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางความคิด และจิตใจอย่างยั่งยืน ในการดำรงชีวิต สวยงามและเอื้อต่อการเรียนการสอนโดยดำเนินงานตามงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
          3. ผู้บริหาร ครู นักเรียน มีคุณภาพ คุณธรรม เพื่อขอรับรองเกียติบัตรแห่งการเข้าสู่กระแสปูทะเลย์มหาวิชชาลัย บนพื้นฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
          4. ครู บุคลากร ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาโรงเรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพ

               4.1 ครูได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้กับสภาพการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
               4.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติงานได้ตามภาระหน้าที่ สามารถปรับประยุต์ความรู้ให้เข้ากับสภาพการ
                      เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของโรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการ
          5. คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างการบริหารโรงเรียน

 
          ทางโรงเรียนมีความภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ปกครองในการเป็นผู้ให้การศึกษาที่ ดีแก่นักเรียนโดยโรงเรียนตระหนักดีว่า "ความรัก ความเอาใจใส่ดูแล" เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นเราจึง มอบสิ่งดังกล่าวนี้ให้แก่นักเรียนทุกคนที่อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด ณ โรงเรียนของเรา.....
          โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับนักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ดังปรัชญาของโรงเรียน "เรียนดี มีคุณธรรม" เพื่อใหบรรลุจุดมุ่งหมายนี้ โรงเรียนได้กำหนดให้มีแผนพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และแผนที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน คือแผนพัฒนาโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2552 - 2554
โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com