|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
ห้องสมุดอัตโนมัติ
 พิธีเปิดห้องสมุด
 มุมต่างๆ ภายในห้องสมุด
ภาพการใช้ห้องสมุดของนักเรียน
 ขั้นตอนการใช้ห้องสมุด
 ขั้นตอนการยืมหนังสือ
 ขั้นตอนการคืนหนังสือ
ขั้นตอนการคืนหนังสือ

     ขั้นตอนการคืนหนังสือ    
 
1. นำบัตรสมาชิกมายิงบาร์โค้ด
2. จอจะแสดงรายชื่อหนังสือที่ค้างส่ง
3. ยิงบาร์โค้ดหนังสือ ข้อมูลวันส่งคืนจะปรากฎ
4. หากส่งเกินกำหนดจอจะแสดงว่าล่าช้ากี่วันเป็นจำนวนเงินเท่าไร
5. บรรณารักษ์จะพิมพ์ใบเสร็จให้หลังจากชำระเงินค่าปรับ

โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com