|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
ประวัติผู้ได้รับใบอนุญาต

 ประวัติผู้ได้รับใบอนุญาต
 ผลงานหนังสือ
 แก้ไขและป้องกันน้ำท่วม ร.ร.กิตติวิทยา

ประวัติผู้ได้รับใบอนุญาต


นายกิตต์ นิรันต์พานิช

         ประวัติทั่วไป

ชื่อ               กิตต์  นิรันต์พานิช
เกิด              วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2481
ชื่อบิดา         นายทะ  นิรันต์พานิช (ผู้แทนราษฎรคนแรกจังหวัดตราดและนายกเทศมนตรี
                   เมืองตราด)
ชื่อมารดา      นางสวาท  นิรันต์พานิช
ความรู้          ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
ภรรยา          นางสุวรรณา  นิรันต์พานิช  ศึกษาศาสตรบัณฑิต
บุตรชื่อ        กิตติวรรณ,  กิตติวุธ, วิชญดา  จบปริญญาโททั้ง3 คน
ที่อยู่            บ้านในโรงเรียนกิตติวิทยา  ถนนกิตติพัฒนา  อำเภอเมืองตราด   จังหวัดตราด

         ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2491     จบ ป.4 จากโรงเรียนกิตติวิทยา จังหวัดตราด
พ.ศ. 2497     จบ ม.6 จากโรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด
พ.ศ. 2499     จบ ม.8 หรือเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
                    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2500     เป็นนักศึกษาวิชานิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2503     สอบได้วิชาครูพิเศษมูลศึกษา เรียนด้วยตนเอง
พ.ศ. 2503     สอบได้วิชาครูพิเศษประถมศึกษา เรียนด้วยตนเอง
พ.ศ. 2506     สอบได้วิชาครูพิเศษมัธยมศึกษา เรียนด้วยตนเอง
พ.ศ. 2522     เป็นนักศึกษาวิทยาลัยครูรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. 2527     สอบได้ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

         ประวัตการอบรม

พ.ศ. 2507     อบรมลูกเสือสามัญขั้นวูดแบดจ์
พ.ศ. 2511     อบรมวิชาบริหารงานอนุกาชาด
พ.ศ. 2514     อบรมหลักสูตรบรรเทาสาธารณภัย กรมตำรวจ
พ.ศ. 2518     อบรมหลักสูตรการฝึกผู้นำระดับชาติของกองทัพไทย
พ.ศ. 2521     อบรมวิชาอนุบาลศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
พ.ศ. 2532     อบรมครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา
พ.ศ. 2533     อบรมหลักสูตรผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

         ประวัติอาชีพ

พ.ศ. 2500     เป็นครูโรงเรียนกิตติวิทยา จังหวัดตราด
พ.ศ. 2501     เป็นผู้จัดการโรงเรียนกิตติวิทยา จังหวัดตราด
พ.ศ. 2503     เป็นครูใหญ่โรงเรียนกิตติวิทยา จังหวัดตราด
พ.ศ. 2503     เป็นเจ้าของโรงเรียนกิตติวิทยา จังหวัดตราด
พ.ศ. 2501     เป็นนักข่าวนักหนังสือพิมพ์สารเสรี
พ.ศ. 2507     เป็นนักธุรกิจจัดสรรที่ดิน เป็นคนแรกในจังหวัดตราด
พ.ศ. 2512     เป็นนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ ฯลฯ
พ.ศ. 2515     เป็นเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ชายแดน จังหวัดตราด
พ.ศ. 2536     เป็นนักธุรกิจลงทุนซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

         ประสบการณ์ทางการเมืองและความมั่นคงของชาติ

พ.ศ. 2501     ทำงานข่าวกรองให้กับรัฐบาลในฐานะนักหนังสือพิมพ์สารเสรี
พ.ศ. 2511     สมัครเป็นผู้แทนราษฎร จังหวัดตราด
พ.ศ. 2512     ทำงานข่าวกรองให้กับ กรป.กลาง
พ.ศ. 2518     ทำงานด้านความมั่นคงของชาติในฐานะผู้นำระดับชาติของกองทัพไทย
พ.ศ. 2529     เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าวให้กับตำรวจสันติบาล
พ.ศ. 2515     ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดตราด
พ.ศ. 2516     ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
พ.ศ. 2517     ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตราดและเป็นเทศมนตรีเมืองตราด
พ.ศ. 2533     ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2535     ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2541     ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2542     ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

         ประสบการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม

พ.ศ. 2517      เป็นกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตราด
พ.ศ. 2517      เป็นกรรมการที่ปรึกษาอาสาบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด
พ.ศ. 2517      เป็นกรรมการที่ปรึกษาลูกเสือชาวบ้าน รุ่น 808/1
พ.ศ. 2508      เป็นเลขาเจ้าคุณพระบุรเขตต์คณาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมและเจ้าคณะ
                    จังหวัดตราด
พ.ศ. 2508     เป็นเลขามูลนิธิวิมลเมธานุสรณ์ วัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด
พ.ศ. 2514     ได้แชมป์โบว์ลิ่งจังหวัดตราด
พ.ศ. 2532     เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ร.ร.ตราษตระการคุณ
พ.ศ. 2535     เป็นนักข่าวดีเด่นของจังหวัดตราด
พ.ศ. 2507     เป็นผู้แต่งเพลงประจำโรงเรียนกิตติวิทยา
พ.ศ. 2527     เป็นผู้เขียนหนังสือเรียน “LEAEN TO READ” เล่ม 1 ถึง เล่ม 9 
พ.ศ. 2528     เป็นผู้เขียนหนังสือเรียน “WORD GAMES” เล่ม 1 ถึง เล่ม 2
พ.ศ. 2535     เป็นผู้เขียนหนังสือ “บัญชาสวรรค์”
พ.ศ. 2547     เป็นผู้เขียนหนังสือ “วิญญาณวีไอพีกับครูเฒ่าเกาะช้าง”
พ.ศ. 2549     เป็นผู้เขียนหนังสือ   “ธิดาบาดาลกับรักต่างภพ”
พ.ศ. 2550     เป็นผู้เขียนหนังสือ   “เล่าเรื่องเก่าคลองบางพระ”
พ.ศ. 2547     เป็นผู้เขียนหนังสือ   “เล่นหุ้นให้รวยทำอย่างไร?”  เล่ม 1 ถึง 10
พ.ศ. 2549     เป็นผู้เขียนหนังสือ   “คู่มือ เล่นหุ้นให้รวย” เล่ม 1 ถึง 3
พ.ศ. 2520     ให้โรงเรียนกิตติวิทยาใช้เป็นสถานที่สอบเข้ารับราชการในไปรษณีย์ตราด
พ.ศ. 2521     ให้โรงเรียนกิตติวิทยาใช้เป็นสถานที่เรียนของวิทยาลัยครูรำไพพรรณี
                    จังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. 2540     ให้โรงเรียนกิตติวิทยาใช้สถานที่เป็นที่สอบธรรมศึกษา
พ.ศ. 2546     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานป้าย
                    “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ให้โรงเรียนกิตติวิทยา จ.ตราด
พ.ศ. 2547     เป็นผู้เขียนหนังสือ “วิญญาณวีไอพีกับครูเฒ่าเกาะช้าง”
พ.ศ. 2547     เป็นผู้เขียนหนังสือ “เล่นหุ้นให้รวยทำอย่างไร?” เล่ม 1 ถึง 10
พ.ศ. 2548     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเกียรติบัตร                     แห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิตด้วยไวพจน์แห่งจิตสำนึกของเยาวชน                     ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พ.ศ. 2549     เป็นผู้เขียนหนังสือ “ธิดาบาดาลกับรักต่างภพ และคู่มือ เล่นหุ้นให้รวย เล่ม 1,2”
พ.ศ. 2550     เป็นผู้เขียนหนังสือ “เล่าเรื่องเก่าคลองบางพระ และสวนพฤกษาบ้านพ่อ ”
พ.ศ. 2550     ให้โรงเรียนกิตติวิทยาใช้สถานที่เป็นที่สอบธรรมศึกษา
พ.ศ. 2550     โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ประกาศ โรงเรียนกิตติวิทยา
                    มีความมุ่งมั่น กระทำการพัฒนาสถานศึกษาของตนฯ” @ กระทรวงศึกษาธิการ
                    มอบโล่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                    แก่โรงเรียนกิตติวิทยา จังหวัดตราด @ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้รับรองคุณภาพสถานศึกษาผ่าน                       “ระดับดีมาก” 2 ปี ติดต่อกัน
พ.ศ. 2550     นักเรียนโรงเรียนกิตติวิทยา ด.ญ.รัชพฤกษ์ สะอาด ชั้นป.6 ชนะเลิศระดับการประกวด                       เรียงความหัวข้อ “ออมอย่างพอเพียง” จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด @                       ด.ญ.กนกวรรณ ทัศวิล ชั้น ป.5 เขียน “ชีวิตพอเพียงของครอบครัวฉัน” ได้รับรางวัล                       10,000 บาท จาก บริษัท เอบี ฟูด ฯ
พ.ศ. 2551     โรงเรียนกิตติวิทยา ได้รางวัลเหรียญทองแม่ไม้มวยไทยทั้งเขตและภาค
พ.ศ. 2552     โรงเรียนกิตติวิทยาได้รับรางวัลโอเนท 2 ปี ติดต่อกัน
พ.ศ. 2553     โรงเรียนกิตติวิทยาได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากกลุ่มปทุมสรไปแข่งขันทักษะด้าน                       วิชาการระดับเขต ได้ 8 เหรียญทอง เหรียญทองคอมพิวเตอร์ระดับภาค กับชนะเลิศ                       วาดภาพของททท. และรับรางวัลทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท.
พ.ศ. 2553     เป็นผู้เขียนหนังสือ “ครูแท้แด่ศิษย์ด้วยดวงใจ ใจสงบใจสว่าง”
พ.ศ. 2553     เป็นผู้เขียนหนังสือ “จากใจให้คุณครู”

 

โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com