|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
 พระราชดำรัส
 เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
 มาตรฐานการเรียนรู้
 "บ้านพ่อ" ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 การเผยแพร่ "เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้"
 ภาพงานวันเฉลิมฉลองบ้านพ่อ
มาตรฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
          เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้น ปลูกฝัง ฝึกฝน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดปรัชญา หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ เป็นแนวทางในการพัฒนาที่นำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอนโดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ โดยอาศัย ๑.) ความพอประมาณ ๒.) ความมีเหตุผล ๓.) การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่งการพิจารณาเรื่องทั้ง ๓ ที่กล่าวนั้น มีเงื่อนไข ๒ ประการ คือ ต้องใช้ความรู้และพิจารณาด้วยใจเป็นธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
วัตถุประสงค์
     ๑. เพื่อต้องการปลูกฝังให้นักเรียนดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
     ๒. เพื่อต้องการให้นักเรียนมองศักยภาพของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสร้างภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์แท้แก่ตน สังคม และประเทศชาติ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
     ๑. การจัดห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ (บ้านพ่อ)
     ๒. จัดทำมาตรฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการสอน ใบงาน และตารางการเข้าใช้ ทำกิจกรรมการเรียนรู้บ้านพ่อ (ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่) เพื่อบูรณาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร ขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามวัย
     ๓. ประเมินผลและสรุปผลการประเมินนักเรียน
เกณฑ์การตัดสิน
     ๑. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๘๐% ของกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนด
     ๒. ผู้เรียนต้องทำกิจกรรมตามใบงานให้ครบตามที่โรงเรียนกำหนด
     ๓. ผู้เรียนไม่ผ่าน คือ ผู้เรียนมีเกณฑ์เข้าร่วมกิจกรรมต่ำกว่า๘๐% หรือไม่ผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมตามที่โรงเรียนกำหนดให้ผู้เรียน
เข้ารับการซ่อมเสริมหรือเลือกกิจกรรมใหม่จนผ่านครบทุกกิจกรรมตามที่กำหนด

มาตรฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
ชั้น
มาตรฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
อนุบาลปีที่ ๑ ๑. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. รู้จักการประหยัด
อนุบาลปีที่ ๒ ๑. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. รู้จักการประหยัด การออม
๓. รู้จักการแบ่งปันสิ่งของที่มีให้กับผู้อื่น
อนุบาลปีที่ ๓ ๑. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. รู้จักการประหยัด การออม
๓. รู้จักการช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งของที่มีอยู่ให้กับผู้อื่น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
๓. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
๔. รู้จักการออม
๕. รู้จักการแบ่งปันสิ่งของที่มีให้กับผู้อื่น
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและครอบครัว
๓. รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
๔. มีวินัยในการใช้จ่าย
๕. รู้จักการช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งของที่มีให้กับผู้อื่น
๖. ชื่นชมต่อการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและชุมชนใกล้ตัว
๓. รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
๔. วิเคราะห์รายรับ – รายจ่ายของตนเอง
๕. รู้จักการแบ่งปันทรัพยากรที่มีเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๖. รักและภูมิใจในความเป็นอยู่อย่างพอเพียงของตนเองและครอบครัว
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. เข้าใจความหมายและนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน (ในครอบครัว)
๓. เข้าใจสภาพรายรับ – รายจ่ายของตนเองและวางแผนการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔. สำรวจการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕. สำรวจ / ตระหนัก อนุรักษ์และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. วิเคราะห์พระราชดำรัส / พระราชกรณียกิจที่แสดงถึงคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ ความมีวินัย และหิริโอตตัปปะ และนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. เข้าใจความสำคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน (ในครอบครัวและโรงเรียน)
๓. นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
๔. สำรวจและวิเคราะห์อย่างง่ายในการนำทรัพยากรของชุมชนมาใช้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๕. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
๖. วิเคราะห์พระราชดำรัส / พระราชกรณียกิจที่แสดงถึงคุณธรรมด้านความเพียรและความซื่อสัตย์สุจริต และนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา ความหมาย หลักปรัชญา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เข้าใจสภาพการนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในด้านต่างๆ ของชุมชน
๔. สำรวจการรวมกลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชนที่ดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕. รู้จักการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๖. เข้าใจการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างรายได้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๗. นำตัวอย่างพระราชดำรัส / พระราชกรณียกิจที่แสดงถึงคุณธรรมด้านความสามัคคีและการพึ่งตนเอง และนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน

โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com