|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
บ้านพ่อ "ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"
  ฐานการเรียนรู้ที่ 1
       ที่มาและสาระสำคัญบ้านพ่อ

  ฐานการเรียนรู้ที่ 2
        การทำนา

  ฐานการเรียนรู้ที่ 3
        การปลูกผักปลอดสารพิษ

  ฐานการเรียนรู้ที่ 4
        เครื่องมือเกษตร เครื่องมือจับปลาน้ำจืด

  ฐานการเรียนรู้ที่ 5
        การทำปุ๋ยหมัก

  ฐานการเรียนรู้ที่ 6
        ปุ๋ยชีวภาพ

  ฐานการเรียนรู้ที่ 7
        อยู่อย่างไทย แบบพอเพียง

  ฐานการเรียนรู้ที่ 8
        การเลี้ยงปลานิล ปลาทับทิม

  ฐานการเรียนรู้ที่ 9
        หญ้าแฝก (หญ้ามหัศจรรย์)
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ที่มาและสาระสำคัญบ้านพ่อ

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ที่มาและสาระสำคัญบ้านพ่อ

          เนื่องใน วโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภู มิพลอดุลยเดชครองสิริ ราชย์สมบัติครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2549 เพื่อแสดงออกถึง ความจงรัก
ภักดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งโรงเรียนสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ในการ ทำงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีเป้าหมาย คุณภาพคุณธรรมมุ่งหวังให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน มีจิตสำนึกอยู่บนพื้นฐานคุณธรรมสี่ประการ
ในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คือ
          1. การรักษาความสัจความจริงใจต่อตนเองที่ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม (ซื่อสัตย์ จริงใจต่อตนเอง มุ่งทำแต่สิ่ง
ที่เป็นประโยชน์)
          2. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในสัจและความดีนั้น (อดทน อดกลั้น ไม่ล่วงความสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุใดใด)
          3. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสุจริต ไม่ว่าจะโดยเหตุผล ประการใด (เลิก ละ สิ่งชั่วทั้งปวง )
          4. ความ รู้จักละวางความ ชั่วความทุจริตและ รู้จักสละ ประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อป ระโยชน์ส่วน ใหญ่ของบ้านเมือง (สละประโยชน์
ส่วนน้อยแห่งตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของประเทศชาติ)
          จากเหตุผล สองประการดังกล่าว โรงเรียนจึงมีแนวคิดน้อมนำพระราชดำรัสเรื่อง “ เศรษฐกิจพอเพียง” มาเชื่อมโยงกับงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนอย่างจริงจัง เพื่อให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและยั่งยืน จัดให้มีห้องเรียนหรือศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ที่ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งในบริเวณโรงเรียนโดยใช้สูตรตามทฤษฎี ใหม่ 30 -10 -30 -30 ตามพระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขุดสระประมาณ 30 % ให้มีความลึกบรรจุน้ำได้ประมาณ 10,000 ลูกบาศก์เมตร และสามารถเลี้ยงปลาในบ่อได
้10 % สร้างบ้าน ถนน คูระบายน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ 30 % + 30 % สำหรับพื้นที่ปลูกข้าว พืชผัก ผลไม้
          ซึ่งอาจจะปรับสัดส่วนไปตามประเภทของพืชและตามความเหมาะสมของภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เมื่อมีห้องเรียนดังกล่าวแล้วจัดให้มีตารางการ
เข้าใช้ห้องเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดปรัชญาหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชดำริ กล่าวคือ เศรษฐกิจพอเพียงกับแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางในการพัฒนาที่นำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเอง ในระดับต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอนโดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย ต่างๆ โดยอาศัย ความพอประมาณและความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้ ความเพียรและความอดทน
สติและปัญญา การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคี
          ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดการบริหารด้านวิชาการดังนี้คือ
          1. จัดให้มี “ บ้านพ่อ” เพื่อเป็นห้องเรียนหรือศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
          2. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุในหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดให้เป็นประสบการณ์พิเศษระดับก่อนประถมศึกษา
          3. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
          4. จัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
          5. จัดแผนการสอน ใบความรู้ ใบงาน
          6. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บ้านพ่อ
          7. จัดตารางการเข้าใช้ “ บ้านพ่อ” ห้องเรียนหรือศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
               - ระดับก่อนประถมศึกษา เข้าใช้สัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน
               - ระดับประถมศึกษา เข้าใช้สัปดาห์ที่ 1, 3 ของเดือน


back
โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com