|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
ข่าวประชาสัมพันธ์
 รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557
 ระเบียบการในการรับสมัครนักเรียน
      ปีการศึกษา 2557

 อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและอื่นๆ
      อ.1 - ป.6 (ต่อเทอม)

 อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและอื่นๆ
      บ้านรักลูกขึ้น อ.1 (ต่อเทอม)

 เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนกิตติวิทยา
 บ้านรักลูก
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557
ปรัชญาโรงเรียน "เรียนดี มีคุณธรรม"
 
เรียนดี หมายถึง การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีความรอบรู้ทันสมัยและรู้จักใช้ความรู้ให้เป็น
                       ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
มีคุณธรรม หมายถึง การมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ยึดมั่นในศีลธรรม เคารพกฎหมายและจงรักภักดีต่อ
                             สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
 
รับสมัครนักเรียน
รับสมัครนักเรียน :   อายุ 1 ขวบ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่รับสมัคร :   ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เวลาที่รับสมัคร :   08.30 - 15.30 น.ไม่เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ
ติดต่อสอบถาม :   ฝ่ายธุรการ-การเงิน โทร 0-3951-1170 โทรสาร 0-3952-3911
 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
การรับสมัครนักเรียน
- เด็กเล็ก (บ้านรักลูก) ผู้สมัครต้องมีอายุครบ 1 ขวบบริบูรณ์ในวันสมัคร
- อนุบาล 1 ผู้สมัครต้องมีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
- อนุบาล 2 ผู้สมัครต้องมีอายุครบ 4 ปีบริบูรณ์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
 
หลักฐานการสมัคร/มอบตัวนักเรียน
1. ใบสมัครของโรงเรียนกิตติวิทยา
2. สำเนาสูติบัตรนักเรียน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มาราดา นักเรียน (อย่างละ 2 ฉบับ)
4. บันทึกการคลอดของมารดา 2 ฉบับ (เฉพาะอนุบาล) สมุดสุขภาพแม่และเด็ก
5. บันทึกการได้รับวัคซีน 2 ฉบับ (เฉพาะอนุบาล) สมุดสุขภาพแม่และเด็ก
 
นักเรียนเข้าใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 นำหลักฐานเพิ่มจากรายการ 1 - 3 ข้างต้นดังนี้

1. แบบ ปพ.1     1 ฉบับ
2. แบบ ปพ.6     1 ฉบับ
3. แบบ ปพ.8     1 ฉบับ


อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและอื่นๆ ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายการที่
รายการ
อนุบาล 1
จำนวนเงิน
อนุบาล 2
จำนวนเงิน
อนุบาล 3
จำนวนเงิน
ประถม 1 - 6
จำนวนเงิน
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 1
ภาค 2
1.
ค่าธรรมเนียมการเรียน
- ผู้ปกครองเบิกได้
- ผู้ปกครองเบิกไม่ได้

1,937
1,700

1,937
1,700

1,937
1,700

1,937
1,700

1,937
1,700

1,937
1,700

1,702
1,700

1,702
1,700
2.
หนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียนและครื่องใช้ตลอดปี
1,147
-
1,293
-
1,312
-
-
-
3.
ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดตัว เครื่องนอน ค่าปักชื่อ
1,000
-
1,000
-
1,000
-
-
-
4.
ค่าบำรุงแรกเข้า(ชำระครั้งเดียว)
200
-
200
-
200
-
200
-
5.
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000 (ตามความสมัครใจ)
6.
ค่าบำรุงการศึกษาโครงการสอนคอมพิวเตอร์
100
100
100
100
100
100
500
500
7.
ค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา
200
200
200
200
200
200
300
300
รวม  เบิกได้
           เบิกไม่ได้
6,584
6,347
4,237
3,900
6,730
6,493
4,237
4,000
6,749
6,512
4,237
4,000
2,702
2,700
2,502
2,500

 

โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com