|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
ข่าวประชาสัมพันธ์
 รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557
 ระเบียบการในการรับสมัครนักเรียน
      ปีการศึกษา 2557

 อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและอื่นๆ
      อ.1 - ป.6 (ต่อเทอม)

 อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและอื่นๆ
      บ้านรักลูกขึ้น อ.1 (ต่อเทอม)

 เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนกิตติวิทยา
 บ้านรักลูก
ระเบียบการในการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนกิตติวิทยา อ.เมืองตราด จ.ตราด
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557
 

          1.ชั้นที่เปิดรับสมัครนักเรียน
ตั้งแต่เตรียมปฐมวัย (อายุ 1 ขวบ) - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

          2.การจำหน่ายใบสมัคร
- เปิดจำหน่ายใบสมัครทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- สถานที่จำหน่ายใบสมัคร : ห้องธุรการ โรงเรียนกิตติวิทยา จ.ตราด

          3.คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สมัครเข้าเรียนเตรียมปฐมวัย (เนอสเซอรี่) อายุ 1 ขวบบริบูรณ์ (ในวันที่สมัคร)
- สมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ต้องมีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

          4.เอกสารประกอบการสมัคร
- สำเนาสูติบัตรนักเรียน 2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มาราดา นักเรียน และอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างละ 2 ฉบับ
- บันทึกการคลอดของมารดา 2 ฉบับ (เฉพาะอนุบาล) สมุดสุขภาพแม่และเด็ก
บันทึกการได้รับวัคซีน 2 ฉบับ (เฉพาะอนุบาล) สมุดสุขภาพแม่และเด็ก


          5.การสอบความรู้พื้นฐานนักเรียนเข้าใหม่
- ทดสอบความรู้พื้นฐาน ในวันที่มาสมัครเรียน
- หากไม่ได้พาน้องมา ให้มาทดสอบในวันถัดไป
- ฟังผลสอบ และมอบตัวในวันที่ทดสอบ


          6.หลักฐานการศึกษาทุกระดับชั้นที่ย้ายมาเข้าใหม่ให้นำมามอบให้ธุรการฯ หลักจากโรงเรียนเดิมอนุมัติผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
          ระดับอนุบาล
- แบบ บ.ค.20 (เอกสารส่งนักเรียนขอย้ายเข้ามาเรียนจากโรงเรียนเดิม) จำนวน 1 ฉบับ
- สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1 - 3 จำนวน 1 เล่ม
- ระเบียน สะสมนักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 1 เล่ม
- สมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน จำนวน 1 เล่ม
          ระดับประถม
- แบบ บ.ค.20 (เอกสารส่งนักเรียนขอย้ายเข้ามาเรียนจากโรงเรียนเดิม) จำนวน 1 ฉบับ
- ปพ.1 จำนวน 1 เล่ม
- ปพ.6 จำนวน 1 เล่ม
- ปพ.8 จำนวน 1 เล่ม
- สมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน จำนวน 1 เล่ม

          7.ค่าเรียนพิเศษ
- นักเรียนเข้าใหม่ทุกคน (อ.3 - ป.6) ต้องลงเรียนภาคฤดูร้อน เพื่อปรับพื้นฐาน
- เริ่มเรียนพิเศษวันที่ 1 เมษายน 2557 - 30 เมษายน 2557 (เวลา 08.30 - 11.30 น. จันทร์ - ศุกร์)
- ค่าเรียนพิเศษ 1,000 บาท (วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและอื่นๆ ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายการที่
รายการ
อนุบาล 1
จำนวนเงิน
อนุบาล 2
จำนวนเงิน
อนุบาล 3
จำนวนเงิน
ประถม 1 - 6
จำนวนเงิน
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 1
ภาค 2
1.
ค่าธรรมเนียมการเรียน
- ผู้ปกครองเบิกได้
- ผู้ปกครองเบิกไม่ได้

1,937
1,700

1,937
1,700

1,937
1,700

1,937
1,700

1,937
1,700

1,937
1,700

1,702
1,700

1,702
1,700
2.
หนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียนและครื่องใช้ตลอดปี
1,147
-
1,293
-
1,312
-
-
-
3.
ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดตัว เครื่องนอน ค่าปักชื่อ
1,000
-
1,000
-
1,000
-
-
-
4.
ค่าบำรุงแรกเข้า(ชำระครั้งเดียว)
200
-
200
-
200
-
200
-
5.
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000 (ตามความสมัครใจ)
6.
ค่าบำรุงการศึกษาโครงการสอนคอมพิวเตอร์
100
100
100
100
100
100
500
500
7.
ค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา
200
200
200
200
200
200
300
300
รวม  เบิกได้
           เบิกไม่ได้
6,584
6,347
4,237
3,900
6,730
6,493
4,237
4,000
6,749
6,512
4,237
4,000
2,702
2,700
2,502
2,500

หมายเหตุ
- อนุบาล ปฐมนิเทศและรับเครื่องใช้ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2577 เวลา 09.00 น.
- นักเรียนเข้าใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปฐมนิเทศในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น.
- เปิดภาคเรียนวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรการโรงเรียน หรือ โทรศํพท์ 0-3951-1170


         

โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com