|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
ข่าวประชาสัมพันธ์
 รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557
 ระเบียบการในการรับสมัครนักเรียน
      ปีการศึกษา 2557

 อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและอื่นๆ
      อ.1 - ป.6 (ต่อเทอม)

 อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและอื่นๆ
      บ้านรักลูกขึ้น อ.1 (ต่อเทอม)

 เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนกิตติวิทยา
 บ้านรักลูก
 เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนกิตติวิทยา

ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3
ชุดนักเรียน
ชุดพละ
ชุดอนุรักษ์ไทย
     
ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
ชุดนักเรียน
ชุดลูกเสือ - เนตรนารี
ชุดพละ
ชุดอนุรักษ์ไทย
     
ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
ชุดนักเรียน
ชุดลูกเสือ - เนตรนารี
ชุดพละ
ชุดอนุรักษ์ไทย

โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com