|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
ข่าวประชาสัมพันธ์
 รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557
 ระเบียบการในการรับสมัครนักเรียน
      ปีการศึกษา 2557

 อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและอื่นๆ
      อ.1 - ป.6 (ต่อเทอม)

 อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและอื่นๆ
      บ้านรักลูกขึ้น อ.1 (ต่อเทอม)

 เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนกิตติวิทยา
 บ้านรักลูก
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและอื่นๆ บ้านรักลูกขึ้น อ.1 (ต่อเทอม)

โรงเรียนกิตติวิทยา อ.เมืองตราด จ.ตราด
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและอื่นๆ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
สำหรับบ้านรักลูกขึ้นชั้นอนุบาล 1
ลำดับที่
รายการ
จำนวนเงิน/บาท
1.
ค่าธรรมเนียมการเรียน
- ผู้ปกครองเบิกได้
- ผู้ปกครองเบิกไม่ได้

1,937
1,700
2.
ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้ตลอดทั้งปี
1,147
3.
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
2,000
4.
ค่าบำรุงการศึกษาโครงการคอมพิวเตอร์
100
5.
ค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา
200
รวม
 
เบิกได้
5,384
เบิกไม่ได้
5,147

หมายเหตุ
1.  อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและอื่นๆ นี้โรงเรียนเก็บต่ำกว่านักเรียนที่สมัครใหม่ โดยไม่ได้ผ่านการเลี้ยงดูจากบ้านรักลูก 1,200  บาท
2.  หากท่านมีความจำเป็นไม่สามารถชำระเงินได้ทั้งหมด ขอความกรุณาติดต่อคุณครูบ้านรักลูก หรือ เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนกิตติวิทยา


โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com