|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
ข่าวประชาสัมพันธ์
 รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557
 ระเบียบการในการรับสมัครนักเรียน
      ปีการศึกษา 2557

 อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและอื่นๆ
      อ.1 - ป.6 (ต่อเทอม)

 อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและอื่นๆ
      บ้านรักลูกขึ้น อ.1 (ต่อเทอม)

 เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนกิตติวิทยา
 บ้านรักลูก
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและอื่นๆ อ.1 - ป.6 (ต่อเทอม)

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและอื่นๆ ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายการที่
รายการ
อนุบาล 1
จำนวนเงิน
อนุบาล 2
จำนวนเงิน
อนุบาล 3
จำนวนเงิน
ประถม 1 - 6
จำนวนเงิน
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 1
ภาค 2
1.
ค่าธรรมเนียมการเรียน
- ผู้ปกครองเบิกได้
- ผู้ปกครองเบิกไม่ได้

1,937
1,700

1,937
1,700

1,937
1,700

1,937
1,700

1,937
1,700

1,937
1,700

1,702
1,700

1,702
1,700
2.
หนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียนและครื่องใช้ตลอดปี
1,147
-
1,293
-
1,312
-
-
-
3.
ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดตัว เครื่องนอน ค่าปักชื่อ
1,000
-
1,000
-
1,000
-
-
-
4.
ค่าบำรุงแรกเข้า(ชำระครั้งเดียว)
200
-
200
-
200
-
200
-
5.
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000 (ตามความสมัครใจ)
6.
ค่าบำรุงการศึกษาโครงการสอนคอมพิวเตอร์
100
100
100
100
100
100
500
500
7.
ค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา
200
200
200
200
200
200
300
300
รวม  เบิกได้
           เบิกไม่ได้
6,584
6,347
4,237
3,900
6,730
6,493
4,237
4,000
6,749
6,512
4,237
4,000
2,702
2,700
2,502
2,500

หมายเหตุ
- อนุบาล ปฐมนิเทศและรับเครื่องใช้ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2577 เวลา 09.00 น.
- นักเรียนเข้าใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปฐมนิเทศในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น.
- เปิดภาคเรียนวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรการโรงเรียน หรือ โทรศํพท์ 0-3951-1170


โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com