|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
ข่าวประชาสัมพันธ์
 รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557
 ระเบียบการในการรับสมัครนักเรียน
      ปีการศึกษา 2557

 อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและอื่นๆ
      อ.1 - ป.6 (ต่อเทอม)

 อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและอื่นๆ
      บ้านรักลูกขึ้น อ.1 (ต่อเทอม)

 เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนกิตติวิทยา
 บ้านรักลูก
บ้านรักลูก

ปรัชญาบ้านรักลูก "คิดดี พูดดี ทำดี มีความสุข"

บ้านรักลูก
19 ถ.กิตติพัฒนา อ.เมืองตราด จ.ตราด  โทร 0-3952-3438
รับสมัครเด็กอายุ 1 ขวบถึง 3 ขวบ

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัครเรียน

1. สำเนาสูติบัตร  2  ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน  พ่อ  แม่  บุตร  คนละ  2  ฉบับ (กรณีแยกสำเนาทะเบียนบ้าน)
3. สมุดสุขภาพแม่และเด็ก
    - บันทึกการคลอดของมารดา 2 ฉบับ
    - บันทึกการได้รับวัคซีน  2 ฉบับ


อัตราค่าธรรมเนียมเข้าเรียนครั้งแรก
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
ค่าเครื่องใช้/ถุงของใช้ส่วนตัว/กระเป๋า
ค่าปักเครื่องใช้
ค่าบำรุงแรกเข้า (เก็บครั้งเดียว)
ค่าเลี้ยงดูเดือนละ
ค่าชุดอนุรักษ์ไทย
1,200
80
200
3,000
370
รวม
4,850

การชำระค่าเลี้ยงดูในแต่ละเดือนให้ชำระไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน
การแต่งกาย
วันจันทร์ - วันพุธ - วันศุกร์    เครื่องแบบบ้านรักลูก
วันอังคาร                             ชุดอนุรักษ์ไทย
วันพฤหัสบดี                         ชุดตามสบาย
โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com