|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  เป้าหมายคุณภาพ
       งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 
สรุปผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
      โรงเรียน

 
แผนผังต้นไม้ภายในโรงเรียน
 
การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
      ธรรมชาติแห่งชีวิต

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
      สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
      ประโยชน์แท้แก่มหาชน

 การศึกษาแพลงก์ตอน
 การเผยแพร่งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 แผนผังการดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบ
      และสาระการเรียนรู้

 ผู้ทรงคุณวุฒิมาเยี่ยมเยียนโรงเรียน
ารศึกษาแพลงก์ตอน
โครงการเข้าค่ายทะเลตราด
“ การศึกษาแพลงก์ตอน”
ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2550
วัตถุประสงค์
     1. เพื่อต้องการให้งานเรียนรู้ทรัพยากรทะเลเป็นปัจจัยเริ่มต้นของการสนใจทรัพยากรทะเล
     2. เพื่อต้องการให้นักเรียนเกิดความผูกพันแล้วสนใจศึกษาทรัพยากรทะเลอย่างต่อเนื่อง
     3. เพื่อต้องการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงวิธีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยมีทรัพยากรทะเลเป็นปัจจัย และปลูกฝังให้นักเรียนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com