|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  เป้าหมายคุณภาพ
       งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 
สรุปผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
      โรงเรียน

 
แผนผังต้นไม้ภายในโรงเรียน
 
การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
      ธรรมชาติแห่งชีวิต

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
      สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
      ประโยชน์แท้แก่มหาชน

 การศึกษาแพลงก์ตอน
 การเผยแพร่งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 แผนผังการดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบ
      และสาระการเรียนรู้

 ผู้ทรงคุณวุฒิมาเยี่ยมเยียนโรงเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระประโยชน์แท้แก่มหาชน
ประโยชน์แท้แก่มหาชน
          การศึกษาสารประโยชน์แท้แก่มหาชนมีหลักการศึกษาคือ วิเคราะห์ศักยภาพด้านต่างๆ ของพืช เช่น รูปลักษณ์ พฤติกรรม คุณสมบัติมีวิธีการดังนี้
1. นำผลการศึกษาขี้กาแดงวิเคราะห์ “ ศักยภาพ” ด้านต่างๆ เช่น รูปลักษณ์ คุณสมบัติ พฤติกรรม
2. กำหนดแนวคิด สู่การใช้ประโยชน์
3. สรรสร้างแนวทาง วิธีการ สู่การใช้ประโยชน์นั้น
          ประโยชน์แท้แก่มหาชน วิเคราะห์ศักยภาพของพืชขี้กาแดงด้านต่างๆ เช่น ด้านรูปลักษณ์ ด้านคุณสมบัติ ด้านพฤติกรรม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อคน ต่อสังคม ต่อแผ่นดินทั้งสิ้น การที่จะมองเห็นและนำไปใช้ประโยชน์นั้นต้องวิเคราะห์ศักยภาพราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ของพืชขี้กาแดงด้านรูปลักษณ์ ด้านคุณสมบัติ ด้านพฤติกรรมแล้วจินตนาการสร้างสรรค์สู่การใช้ประโยชน์แก่มหาชน ซึ่งในการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพดังกล่าว สรุปได้ดังนี้
          วิเคราะห์ศักยภาพด้านคุณสมบัติรากขี้กาแดง ---> จินตนาการ ---> สร้างสรรค์

                    ความเหนียวของราก ---> ออกแบบโคมไฟรากขี้กาแดง ---> ประดิษฐ์โดคมไฟ
          วิเคราะห์ศักยภาพด้านรูปลักษณ์ของใบขี้กาแดง ---> จินตนาการ ---> สร้างสรรค์
                    รูปทรงของใบ ---> ออกแบบเก้าอี้ ---> ทำเก้าอี้
          วิเคราะห์ศักยภาพด้านรูปลักษณ์ของดอกขี้กาแดง ---> จินตนาการ ---> สร้างสรรค์
                    รูปทรงของดอก ---> ออกแบบเครื่องประดับ ---> ทำเครื่องประดับ
          วิเคราะห์ศักยภาพด้านรูปลักษณ์ของเมล็ดขี้กาแดง ---> จินตนาการ ---> สร้างสรรค์
                    รูปทรงของเมล็ด --- > ออกแบบเครื่องประดับ ---> ทำเครื่องประดับ
โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com