|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  เป้าหมายคุณภาพ
       งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 
สรุปผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
      โรงเรียน

 แผนผังต้นไม้ภายในโรงเรียน
 การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
      ธรรมชาติแห่งชีวิต

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
      สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
      ประโยชน์แท้แก่มหาชน

 การศึกษาแพลงก์ตอน
 การเผยแพร่งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 แผนผังการดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบ
      และสาระการเรียนรู้
 ผู้ทรงคุณวุฒิมาเยี่ยมเยียนโรงเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
          การศึกษาสาระสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวมีหลักการศึกษาคือ รู้สัมพันธ์ รู้ผูกพัน รู้ดุลยภาพ มีวิธีการดังนี้
1. ต้องให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ให้เข้าถึงธรรมชาติแห่งชีวิตของสิ่งที่เข้ามาพันเกี่ยว
2. ต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ความผูกพัน และความสมดุลหรือดุลยภาพ (เกี่ยวข้องกับพืชที่ศึกษา และปัจจัยโดยรอบอย่างไร)
3. สรุปว่าสภาพสมดุลต้องเป็นอย่างไร
          ต้นขี้กาแดงอาศัยต้นไม้ใหญ่เลื้อยพาดพัน เช่น ต้นสกุณี ต้นหว้า มีมดแดงจำนวนมากอาศัยอยู่บริเวณพืชขี้กาแดง ซึ่งจากการสังเกตในช่วงที่ยังไม่ออกดอกออกผล พบว่ามดแดงมาอาศัยอยู่เพียงเพื่อใช้ใบที่มีขนาดใหญ่ของพืชขี้กาแดงทำรัง ต่อมาพืชขี้กาแดงมีผลสุกงอมสีแดงตกลงมาจากต้นพบว่าทุกผลของพืชขี้กาแดง เมื่อแตกออกมาจะมีหนอนอาศัยอยู่ในผล ประมาณ 20 – 30 ตัวในช่วงนี้ มดแดงก็จะออกมาช่วยกันขนหนอนที่ตายแล้วไปเก็บไว้ในรังเพื่อเป็นอาหาร ส่วนหนอนที่รอดชีวิตจะเจริญเติบโตกลายเป็นแมลงวันทอง           ดังนั้นจากการศึกษาสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวในครั้งนี้จึงพบว่า มดแดงมาอาศัยพืชขี้กาแดงทำรัง อาจมีจุดประสงค์เพื่อรอคอยหนอนที่อยู่ในผลขี้กาแดงสุกงอม
          เหตุที่มีหนอนอยู่ในผลขี้กาแดง เนื่องจากแมลงวันทองมาหาน้ำหวาน ช่วยผสมเกสรและวางไข่ไว้ในดอกขี้กาแดง ไข่แมลงวันทองเจริญเติบโตกลายเป็นตัวหนอนพร้อมๆ กับดอกขี้กาแดงเจริญเติบโตกลายเป็นผล หนอนที่อยู่ในผลกัดกินเนื้อของผลเป็นอาหาร เมื่อผลขี้กาแดงสุกงอมร่วงหล่นและแตกออก หนอนที่รอดชีวิตก็จะกลายเป็นแมลงวันทอง
          ส่วนหนอนที่ตายก็จะเป็นอาหารของมดแดงจากการศึกษาสาระสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวของพืชขี้กาแดง จึงสรุปได้ว่าสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับพืชขี้กาแดงคือมดแดง ส่วนแมลงที่มาเกี่ยวข้องคือแมลงวันทอง
โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com