ส่วนหนึ่ง
~ 10 %
[
               |  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  เป้าหมายคุณภาพ
       งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 
สรุปผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
      โรงเรียน

 
แผนผังต้นไม้ภายในโรงเรียน
 
การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
      ธรรมชาติแห่งชีวิต

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
      สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
      ประโยชน์แท้แก่มหาชน

 การศึกษาแพลงก์ตอน
 การเผยแพร่งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 แผนผังการดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบ
      และสาระการเรียนรู้

 ผู้ทรงคุณวุฒิมาเยี่ยมเยียนโรงเรียน
เป้าหมายคุณภาพ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เป้าหมายคุณภาพ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์
1. ให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช
2. ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย
3. ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ
เป้าหมายคุณภาพ
1. สถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ
มุ่งให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของประโยชน์แท้
2. ไม่จาริกในโมหภูมิ ดำเนินการใดด้วยความเพียรบริสุทธิ์
3. ปัญญาที่เฉียบแหลม
หมายเหตุ

- สถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ สถานที่ สถานที่ทำการ ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ แปลงปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืช ทุกหนแห่งที่โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เข้าเกี่ยวข้องดำเนินการ ล้วนเป็นสถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ
- อบรมสั่งสอน คนที่เป็นผู้บริหาร คนที่เป็นผู้ปฏิบัติ ที่ร่วมกันสนองพระราชดำริฯ ตลอดจน เยาวชน ประชาชน ที่ได้รับรู้ ที่ได้สัมผัสกิจกรรมต่างๆ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
- เบ็ดเสร็จ การอนุรักษ์โดยปฏิบัติตามวิถี มารยาท วัฒนธรรมไทย ทั้งการพัฒนาโดยเพิ่มพูนความรู้ วิทยากร ปัญญา และวัตถุบนพื้นฐานคุณธรรมสี่ประการ 1.) ซื่อสัตย์จริงใจต่อตนเอง มุ่งทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ 2.) อดออม อดกลั้น ไม่ล่วงความสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุใดใด 3.) เลิกละสิ่งชั่วทั้งปวง 4.) สละประโยชน์ส่วนน้อยแห่งตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของประเทศชาติ
- ไม่จาริกในโมหภูมิ ไม่โลภ โกรธ หลง ก่อให้เกิดอารมณ์ขัดข้องในใจ
- ความเพียรที่บริสุทธิ์ เมื่อจิตพร้อมจะโมหภูมิ จึงมุ่งประกอบการใหญ่ให้สำเร็จ ด้วยปัญญาที่เฉียบแหลม แล้วทำไป ทำไป ใครจะว่าแปลก ว่าประหลาด ก็อย่าง ได้ไหว แต่ทำไป ทำไป จนคนเห็นเป็นธรรมดา หากหยุดเมื่อไร คนจึงว่าแปลก ว่าประหลาด
- ปัญญาเฉียบแหลม เมื่อได้ตริตรอง ไตร่รอบคอบแล้ว จึงคิด คิด คิด จนเห็นเป็นนิมิต แล้วทำความเพียรที่บริสุทธิ์


ลำดับของ “ บัตร” การรับรองและคุณธรรม

- ป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยไวพจน์แห่งจิตสำนึกของเยาวชน
- เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่กระแสปูทะเลย์มหาวิชชาลัย บนฐานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- เกียรติบัตรแห่งความเป็นปูทะเลย์มหาวิชชาลัย บนฐานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


ป้าย... สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

     - องค์ประกอบครบ เห็นได้ชัดเจน
          - ป้าย ให้ความรู้พืชพรรณไม้
          - นำ พืชพรรณไม้เข้าปลูกเพิ่ม
          - ศึกษา พืชพรรณไม้ที่มี
          - เขียนรายงาน
          - นำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เป็นสื่อการเรียนการสอน

     - ผู้บริหาร รู้เป้าหมาย... ‘ จิตสำนึก’ ...แล้วทำ รู้หน้าที่.. ‘ สนับสนุนครูผู้ปฏิบัติ’ .. แล้วทำ

     - ครูผู้ปฏิบัติ ใช้รูปธรรมเป็นสื่อนำนามธรรม ไปสู่นามธรรมในเด็ก

     - เด็ก ‘ คลุกคลี’ กับพืชพรรณ จนเกิดความรู้เบื้องต้น นำผลที่ได้แสดงพร้อมทั้งวิธีการอันเป็นที่มาแห่งผลนั้น

เกียรติบัตร... ไวพจน์แห่งจิตสำนึกของเยาวชน
     
          - ปริมาณครู เด็ก มีส่วนร่วมในงาน... เพิ่ม
          - ความหลายหลากของงาน... เพิ่ม
          - ผู้บริหาร สนับสนุน ดูว่าจริงใจ จริงจัง
          - ครู ไม่เครียด เพียร หมั่น... มีวิธีการใหม่ๆ
          - เด็ก เกิดมี “ กรุณาจิต” ต่อสรรพชีวิต สรรพสิ่ง ...ไม่คุกคาม ไม่ทำร้าย - ทำลาย
          - เด็ก เกิดมี “ มุทิตาจิต” ต่อสรรพชีวิต สรรพสิ่ง
               ...ช่วยเหลือเกื้อหนุน
                    เห็น... ทั้งโรงเรียน สะอาด เป็นระเบียบ
                          ... ทุกสรรพสิ่ง สมบูรณ์ตามธรรมชาติ


เกียรติบัตร... กระแสปูทะเลย์มหาวิชชาลัย
     
          - ผู้บริหาร... ปกครองโดยธรรม
          - ครู ปฏิบัติงานด้วยความผาสุก กลมเกลียว ประหยัดสุด ประโยชน์สูง
          - เด็ก มีธรรม มีปัญญา... จัดระเบียบของกาย จนเป็นระเบียบของใจ
               ...ความกร้าวไม่มีในหมู่เด็ก
               ...ชม..เยี่ยม..สะอาด เป็นระเบียบทุกหนแห่ง


เกียรติบัตรแห่งความเป็นปูทะเลย์มหาวิชชาลัย...
     
          - ทุกสรรพสิ่ง ล้วนเป็นปัจจัยแห่งความสว่าง...คือปัญญา
               ...ชี้นำ สนทนา รูปธรรมที่ปรากฎ เชื่อมโยงสู่ชีวิตแห่งตน และสังคม
          - ผู้บริหาร ครู กลมกลืนในงาน บนฐานของจิต ที่มีความเห็นชอบ
          - เด็ก เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
               ...โรงเรียน ปราศจากความหิว
                                        ปราศจากอบาย
                                                  ปราศจากความคับแค้น

เกียรติบัตร... กระแสปูทะเลย์มหาวิชชาลัย บนพื้นฐานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

          ปูทะเลย์ เป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความดี มหาวิทยาลัยปูทะเลย์ ชื่อที่ถูกต้องคือ โพธิยาลัย หรือ โพธยาลัย หรือ โพธาลัย แต่ สระ โอ กลายเป็น สระ อู
          การเป็นปูทะเลย์มหาวิชชาลัยจะต้องมุ่งสู่วิทยากร เพิ่มพูนด้วยปัญญา เข้าถึง เข้าใจ ว่าสิ่งนั้นเกิดผลประโยชน์แท้อย่างไร และปฏิบัติให้จงได้ พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสว่า “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปรียบด้วยการจมน้ำ 7 จำพวกนี้มีปรากฏในโลกคือใครบ้าง?” (พระไตรปิฎก เล่มที่ 23 ชื่ออังคุตตรนิกายสัตตกนิบาต หน้า 563 – 564 อุทกูปมสูตรที่ 5 บุคคลเปรียบด้วยน้ำ 7 ประเภท)
          1. จมลงไปครั้งเดียว จมลงไปเลย ได้แก่ บุคคลผู้ประกอบด้วยอกุศลธรรมฝ่ายต่ำล้วน (บาปชน)
          2. โผล่ขึ้นแล้วจม ได้แก่ บุคคลผู้มีคุณธรรม แต่คุณธรรมเสื่อมไป (ปุถุชน)
          3. โผล่ขึ้นแล้ว ลอยอยู่ได้ ได้แก่ ผู้มีคุณธรรมไม่เสื่อม (กัลยาณปุถุชน)
          4. โผล่ขึ้นแล้ว เห็นแจ่มแจ้ง เหลียวดู ได้แก่ พระโสดาบัน (ผู้แรกถึงกระแสธรรม)
          5. โผล่ขึ้นแล้ว ว่ายเข้าหาฝั่ง ได้แก่ พระสกทาคามี (ผู้มาสู่กามภพอีกครั้งเดียว)
          6. โผล่ขึ้นแล้ว ไปถึงที่ตื้น หยั่งพื้นทะเลได้ ได้แก่ พระอนาคามี (ผู้ไม่มาสู่กามภพอีก)
          7. โผล่ขึ้นแล้ว ข้ามฝั่งได้ ยืนอยู่บนบก ได้แก่ พระอรหันต์ (ผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติอันไม่มีอาสวะ)

พุทธาธิบาย
          1. บุคคลที่จมลงแล้วคราวเดียวก็เป็นอันจมอยู่นั่นเองอย่างไร ? บุคคลบางคนเป็นผู้ประกอบด้วยอกุศลธรรมฝ่ายดำโดยส่วนเดียว
          2. บุคคลที่โผล่ขึ้นมาได้กลับจมลงไปอย่างไร ? บุคคลบางคนโผล่ขึ้นมาได้ เพราะเขามีธรรม คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ วิริยะ ปัญญา ชั้นดี ๆ ในกุศลธรรมทั้งหลาย แต่ศรัทธา หิริโอตตัปปะ วิริยะ ปัญญาของเขาไม่คงที่ ไม่เจริญขึ้น เสื่อมไปฝ่ายเดียว
          3. บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วทรงตัวอยู่อย่างไร ? บุคคลบางคนโผล่ขึ้นมาได้ เพราะเขามีธรรมเหล่านี้ คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ วิริยะ ปัญญา ชั้นดี ๆ ในกุศลธรรมทั้งหลาย แต่ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ วิริยะ ปัญญาของเขาไม่เสื่อมลง ไม่เจริญขึ้น คงที่อยู่
          4. บุคคลที่โผล่ขึ้นมาได้แล้วเหลียวไปมาอย่างไร ? บุคคลบางคนโผล่ขึ้นมาได้ เพราะเขามีธรรมเหล่านี้ คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ วิริยะ ปัญญา ชั้นดี ๆ ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะสังโยชน์ 3 สิ้นไป เขาเป็นพระโสดาบัน มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า
          5. บุคคลที่โผล่ขึ้นมาได้แล้วเตรียมตัวจะข้ามอย่างไร ? บุคคลบางคนโผล่ขึ้นมาได้ เพราะเขามีธรรมเหล่านี้ คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ วิริยะ ปัญญา ชั้นดี ๆ ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป เพราะทำราคะ โทสะ โมหะให้เบาบางลง เขาเป็นพระสกทาคามี มาสู้โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้น แล้วทำที่สุดได้
          6. บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วได้ที่พึ่งอย่างไร ? บุคคลบางคนโผล่ขึ้นมาได้ เพราะเขามีธรรมเหล่านี้ คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ วิริยะ ปัญญา ชั้นดี ๆ ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เขาเป็นพระอนาคามีจักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา
          7. บุคคลที่โผล่ขึ้นมาได้แล้วเป็นพราหมณ์ ข้ามถึงฝั่งอยู่บนบกอย่างไร ? บุคคลบางคนโผล่ขึ้นมาได้ เพราะเขามีธรรมเหล่านี้ คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ วิริยะ ปัญญา ชั้นดี ๆ ในกุศลธรรมทั้งหลาย เขากระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่


โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com