|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  เป้าหมายคุณภาพ
       งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 
สรุปผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
      โรงเรียน

 
แผนผังต้นไม้ภายในโรงเรียน
 
การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
      ธรรมชาติแห่งชีวิต

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
      สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
      ประโยชน์แท้แก่มหาชน

 การศึกษาแพลงก์ตอน
 การเผยแพร่งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 แผนผังการดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบ
      และสาระการเรียนรู้

 ผู้ทรงคุณวุฒิมาเยี่ยมเยียนโรงเรียน
การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

การจัดการ
          ด้วยโรงเรียนกิตติวิทยาได้กำหนดให้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียน ในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีคุณภาพที่พึงประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งการจัดก ารเรียนรู้ต้องมี ความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้
การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน
การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ
การเขียนรายงาน
การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

การจัดการเพื่อให้เกิดการบริหาร
ปีการศึกษา 2545 –2549 จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
          1. ปีการศึกษา 2546 กำหนดให้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนทั้งในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
          2. ปีการศึกษา 2549 น้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง “ เศรษฐกิจพอเพียง” มาผนวกกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นไปตามเป้าหมายคุณภาพของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกอยู่บนพื้นฐานคุณธรรม 4 ประการ ในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
          3. จัดทำมาตรฐานการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียง
          4. จัดทำนวัตกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และนวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
          5. จัดทำแผนการสอน ใบความรู้ ใบงาน
          6. จัดให้มีการเรียนรู้โดยการเชิญวิทยากรท้องถิ่น และการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และสถานที่ที่น่าสนใจ
          7. การพัฒนาครู เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ประชุม อบรม ทัศนศึกษาดูงาน โดยการส่งครูเข้ารับการพัฒนาของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและโรงเรียนจัดการพัฒนาครูเองจำนวน 13 หลักสูตร

การจัดการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
          - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 5 องค์ประกอบจัดทำแผนปฏิบัติงาน 5 องค์ประกอบ
          - แต่งตั้งคณ ะกรรมการจัดทำม าตรฐานการเรียนรู้ แผนการสอน และ ใบงานการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและเศรษฐกิจพอเพียงระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
          - แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
          - จัดตารางสอนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1 ชั่วโมง ต่อ 1 สัปดาห์
          - การนิเทศ ติดตาม
          - การประเมินผลงานนักเรียน
          - การสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือพัฒนางานทุกปีการศึกษา
          - จัดให้มีการเผยแพร่ผลงาน โดยจัดทำจุลสารงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกปีการศึกษา
นอกจากนี้โรงเรียนได้ดำเนินการสร้างความตระหนักแก่ครู 5 ขั้นตอน คือ
          - การสร้างความศรัทธาด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
          - สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
          - การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
          - การนำแผนการสอนไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
          - การทำเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

การจัดประสบการณ์พิเศษงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ระดับปฐมวัย)

          1. กำหนดให้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นประสบการณ์พิเศษของหลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนกิตติวิทยา
          2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอน อนุบาล 1 – 3 รวมจำนวน 72 แผนตามตารางสอนและให้นักเรียนทำใบงาน อนุบาล 1 – 3 รวม 72 ใบงาน
          3. มีการวัดผลประเมินผลงานนักเรียน (ใบงาน)
               3.1 ผู้ประเมิน ได้แก่ นักเรียน (เจ้าของผลงาน) เพื่อน ครู และผู้ปกครอง
               3.2 ระดับผลการประเมิน      
           4 . เกณฑ์การตัดสิน
                4.1 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 80 % ของกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนด
                4.2 ผู้เรียนต้องทำกิจกรรมตามใบงานให้ครบตามที่โรงเรียนกำหนด
                4.3 ผู้เรียนไม่ผ่าน คือ ผู้เรียนมีเกณฑ์เข้าร่วมกิจกรรมต่ำกว่า80 %หรือไม่ผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมตามใบงานที่โรงเรียนกำหนด ให้ผู้เรียนเข้ารับการซ่อมเสริมหรือเลือกกิจกรรมใหม่ จนผ่านครบทุกกิจกรรมตามที่กำหนด

การจัดชมรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ระดับประถมศึกษา)
          1. จัดกิจกรรมการสอนทุกวันพุธ ชั่วโมงที่ 7 พร้อมกันตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
          2. จัดกิจกรรมตามแผนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวมจำนวน 240 แผน และให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทำใบงานรวมจำนวน 240 ใบงาน
          3. มีการวัดผลประเมินผลงานนักเรียน (ใบงาน) ดังนี้
               3.1 ผู้ประเมิน ได้แก่ นักเรียน (เจ้าของผลงาน) เพื่อน ครู และผู้ปกครอง
               3.2 ระดับผลการประเมิน
     
          4. เกณฑ์การตัดสิน
               4.1 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 80 % ของกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนด
               4.2 ผู้เรียนต้องทำกิจกรรมตามใบงานให้ครบตามที่โรงเรียนกำหนด
               4.3 ผู้เรียนไม่ผ่าน คือ ผู้เรียนมีเกณฑ์เข้าร่วมกิจกรรมต่ำกว่า 80 %หรือไม่ผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมตามใบงานที่โรงเรียนกำหนด ให้ผู้เรียนเข้ารับการซ่อมเสริมหรือเลือกกิจกรรมใหม่ จนผ่านครบทุกกิจกรรมตามที่กำหนด
          วิธีการจัดการเพื่อเกิดการเรียนรู้โรงเรียนใช้วงจรการทำงานPDCA (Plan, Do, Check, Action ) และมีการมอบหมายงานชัดเจน อีกประการหนึ่งความมุ่งมั่น ความสามัคคี ส่งผลให้การทำงานประสบผลสำเร็จ
โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com