|  หน้าหลัก  |  ข้อมูลโรงเรียน  |  แผนงาน  |  ผลงาน  |  รายงานประจำปี  |  ภาพกิจกรรม  |  ติดต่อโรงเรียน  |
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  เป้าหมายคุณภาพ
       งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 
สรุปผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
      โรงเรียน

 
แผนผังต้นไม้ภายในโรงเรียน
 
การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
      ธรรมชาติแห่งชีวิต

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
      สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
      ประโยชน์แท้แก่มหาชน

 การศึกษาแพลงก์ตอน
 การเผยแพร่งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 
แผนผังการดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบ       และสาระการเรียนรู้
 ผู้ทรงคุณวุฒิมาเยี่ยมเยียนโรงเรียน
สรุปผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สรุปและวิจารณ์
          โรงเรียนกิตติวิทยามีความมุ่งมั่นสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนโดยจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนและให้ บุคคลทั่วไปเข้าใจถึงความ สำคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหน รู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรของประเทศ
          ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนกำหนดให้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนทั้งในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีคุณภาพคุณธรรม ที่พึงประสงค์ของโครงการอนุ รักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งการจัดการ เรียนรู้ต้องมีความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ และเป้าหมายด้าน คุณภาพ คุณธรรม ในการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่นักเรียน เพื่อทำให้นักเรียน ซึมซับความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พืชพรรณไม้ตลอดจน มีคุณธรรมจริยธรรม และเกิด ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้จึงส่งผลให้โรงเรียนได้รับพระราชทานป้ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในปี พ.ศ.2544 และได้รับพระราชทานเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่นอนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยไวพจน์แห่งจิตสำนึกของเยาวชนในปีการศึกษา 2548
          ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2550 นับเป็นเวลา 7 ปี ที่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้มีโอกาสสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยนด้วยความจงรักภักดี ในการดำเนินการงานสวน พฤกษศาสตร์โรงเรี ยน ต ลอดเวลา 7 ปีนั้นครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณไม้มากขึ้น มีทักษะในการสังเกต การคิดวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การคิดเชื่อมโยงจากสิ่งศึกษากับชีวิตตน ซึ่งการศึกษาต่าง ๆ โรงเรียนเน้นเงื่อนไขของคุณธรรมจริยธรรม จึงส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ นอกจากนี้โรงเรียนทุ่มเทงบประมาณ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงห้อง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนและชุมชน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดให้มีการขยายผลและเผยแพร่ผลการจัดกิจกรรมและอื่นๆ ตลอดจนเอื้อให้สถานศึกษา ชุมชน มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนมาโดยตลอด
          ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป โรงเรียนยังคงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง “ เศรษฐกิจพอเพียง” มาผนวกกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นไปตามเป้าหมายคุณภาพบนพื้นฐานคุณธรรมสี่ประการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อเข้าสู่ เกียรติบัตร....กระแสปูทะเลย์มหาวิชชาลัยสถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จกล่าวคือ

เกียรติบัตร.... กระแสปูทะเลย์มหาวิชชาลัย
     
               - ผู้บริหาร ... ปกครองโดยธรรม
               - ครู ปฏิบัติงานด้วยความผาสุก กลมเกลียว ประหยัดสุด ประโยชน์สูง
               - เด็ก มีธรรม มีปัญญา ... จัดระเบียบกาย จนเป็นระเบียบของใจ
                    ...... ความก้าวร้าวไม่มีในหมู่เด็ก
                    ...... ชม ... เยี่ยม ... สะอาด เป็นระเบียบทุกหนแห่ง

          การเข้าสู่กระแสปูทะเลย์มหาวิชชาลัยดังกล่าวข้างต้นนั้น โรงเรียนได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียน และสถานศึกษา เพื่อต้องการให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและโรงเรียนมีคุณภาพคุณธรรมสมดังเป้าหมายของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนกิตติวิทยา  เลขที่ 6 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000  โทรศัพท ์ 0-3951-1170   โทรสาร 0-3952-3911   E-MAIL : kittiwittaya@hotmail.com